Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank

Iraq, Bayci-Tikrit su hövzəsi tədqiqatları üzrə geoelektrik metodlardan istifadə etməklə məsaməli su təbəqəsinin hidro-geofiziki parametrlərinin qiymətləndirilməsi

Əbdülrəzzaq Z.T.1, Əhməd M.M.2, Saleh S.A.2, Əsfəhani J.3

Daha ətraflı arrow_more

Elektron mikroskop üsulu ilə kaşir-vereya süxurlarının hidravlik parçalanmasının ətrafli tədqiqi

Qalkin S.V.1, Savitskiy Y.V.1, Osovetski B.M.2, Kazımov K.P.2, Qurbanov V.Ş.3, Həsənov Ə.B.3, Abbasova Q.Q.(4),Kazımov R.R.(5)

Daha ətraflı arrow_more

Cənubi Xəzər hövzəsi Azərbaycan sektoru sahələrində gillərin sıxılmasının xarakterik xüsusiyyətləri

Süleymanov E.T.1, Yusifov M.H.2, Bunyatov A.А.3, Məcidova A.N.4

Daha ətraflı arrow_more

Kolloid dispers sistemlərin stabilləşdirilməsi üçün nanohissəciklərin tətbiqi

Vəliyev E.F., Əliyev Ə.A.

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanda istixana qazlarının coğrafiyası və miqyası

Kərimov V.Y.1,2, Abdullayeva V.K.3

Daha ətraflı arrow_more

Dərin çöküntülərin neft-qazlılığı ilə əlaqədar Cənubi Xəzər Hövzəsinin palçıq vulkanlarının fəaliyyət məhsullarının izotop tərkibi

Feyzullayev A.A.1,2, Hüseynov D.A.1, Rəşidov T.M.1

Daha ətraflı arrow_more

Palçıq vulkanizminin Cənubi Xəzər çökəkliyindəki neft-qaz yataqları ilə əlaqəsi

Yusubov N.P.

Daha ətraflı arrow_more

Qeyri-səlis klaster analiz əsasında neftin tərkib və xassələrinin onun keyfiyyətinə təsirinin təhlili

Əfəndiyev Q.М.1, Karajanova М.К.2, Jetekova L.B.2, Abbasova S.М.3

Daha ətraflı arrow_more

Mikrodalğalı şüalanmanın neft-su emulsiyasının ayrılmasına təsiri

Muradova P.A.

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanın fosil və müasir pərayaqlıları

Eybatov T.M., Hacıyev D.V.

Daha ətraflı arrow_more

Geoloji irs obyektləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində

İbrahimov V.B., Kəngərli İ.T.

Daha ətraflı arrow_more