Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg

Iraq, Bayci-Tikrit su hövzəsi tədqiqatları üzrə geoelektrik metodlardan istifadə etməklə məsaməli su təbəqəsinin hidro-geofiziki parametrlərinin qiymətləndirilməsi

Əbdülrəzzaq Z.T.1, Əhməd M.M.2, Saleh S.A.2, Əsfəhani J.3

Daha ətraflı arrow_more

Elektron mikroskop üsulu ilə kaşir-vereya süxurlarının hidravlik parçalanmasının ətrafli tədqiqi

Qalkin S.V.(1), Savitskiy Y.V.(1), Osovetski B.M.(2), Kazımov K.P.(2), Qurbanov V.Ş.(3), Həsənov Ə.B.(3), Abbasova Q.Q.(4),Kazımov R.R.(5)

Daha ətraflı arrow_more

Cənubi Xəzər hövzəsi Azərbaycan sektoru sahələrində gillərin sıxılmasının xarakterik xüsusiyyətləri

Süleymanov E.T.(1), Yusifov M.H.(2), Bunyatov A.А.(3), Məcidova A.N.(4)

Daha ətraflı arrow_more

Kolloid dispers sistemlərin stabilləşdirilməsi üçün nanohissəciklərin tətbiqi

Vəliyev E.F., Əliyev Ə.A.

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanda istixana qazlarının coğrafiyası və miqyası

Kərimov V.Y.(1,2), Abdullayeva V.K.(3)

Daha ətraflı arrow_more

Dərin çöküntülərin neft-qazlılığı ilə əlaqədar Cənubi Xəzər Hövzəsinin palçıq vulkanlarının fəaliyyət məhsullarının izotop tərkibi

Feyzullayev A.A.(1,2), Hüseynov D.A.(1), Rəşidov T.M.(1)

Daha ətraflı arrow_more

Palçıq vulkanizminin Cənubi Xəzər çökəkliyindəki neft-qaz yataqları ilə əlaqəsi

Yusubov N.P.

Daha ətraflı arrow_more

Qeyri-səlis klaster analiz əsasında neftin tərkib və xassələrinin onun keyfiyyətinə təsirinin təhlili

Əfəndiyev Q.М.(1), Karajanova М.К.(2), Jetekova L.B.(2), Abbasova S.М.(3)

Daha ətraflı arrow_more

Mikrodalğalı şüalanmanın neft-su emulsiyasının ayrılmasına təsiri

Muradova P.A.

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanın fosil və müasir pərayaqlıları

Eybatov T.M., Hacıyev D.V.

Daha ətraflı arrow_more

Geoloji irs obyektləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində

İbrahimov V.B., Kəngərli İ.T.

Daha ətraflı arrow_more
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
arrowSlider
arrowSlider

Şifrəni Sıfırlamaq

close_icon
close_icon