Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 3, 2007

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA

Böyük Qafqazın yura yaşlı alloxton kompleksləri (Azərbaycan)

T.N.Kəngərli

Daha ətraflı arrow_more

Palçıq vulkanlarının maksimal püskürmə maqnitudasının qiymətləndirilməsi

B.M.Pənahi

Daha ətraflı arrow_more

Cənubi Xəzər çökəkliyi yataqlarının kollektor süxurlarının fiziki və mexaniki xassələrinin dərinlikdən asılı olaraq dəyişməsi və onların arasında qarşılıqlı əlaqələr

A.Ə.İmanov, S.M.Səfiyarlı

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycan Respublikası dağətəyi düzənliklərində yeraltı suların istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi metodikasına dair

Y.H.İsrafilov

Daha ətraflı arrow_more

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

Çoxtəbəqəli sistemdə çoxfazalı flüidlərin süzülməsinin hidrodinamik modelinin identifikasiyası haqqında

M.T.Abasov, Q.İ.Calalov, A.M.Məmmədov

Daha ətraflı arrow_more

Qalıq karbohidrogen ehtiyatlarının çıxarılması zamanı neft veriminin artırılması üçün perspektiv reoqazkimyəvi texnologiyalar

A.X.Şahverdiyev, İ.E.Mandrik, G.M.Pənahov, S.İ.Bəxtiyarov, E.M.Abbasov

Daha ətraflı arrow_more

Karbohidrogen mayelərin elastiki dalğalar sahəsindəki xüsusiyyətləri

M.T.Abasov, A.S.Strekov, Yu.N.Litvişkov, Ə.Ə.Hacıyev

Daha ətraflı arrow_more

Ümid perspektiv strukturunun məhsuldar qatin VII horizontunun ehtimal edilən karbohidrogen ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi

V.L.Sarafanova

Daha ətraflı arrow_more

COĞRAFİYA

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda əhalinin səmərəli ərazi təşkilinin əsas istiqamətləri

Q.M.Səmədov

Daha ətraflı arrow_more

Antropogen yüklənməyə görə çay hövzələrinin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi (Azərbaycan Respublikası daxilində)

M.A.Abduyev

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycan Respublikasının mineral və termal sularının rekreasion-coğrafi qiymətləndirilməsi

E.M.Hacıyev

Daha ətraflı arrow_more

Xəzərin çirklənməsində çayların rolu

R.M.Məmmədov, Ç.S.Əliyev, Ə.Ə.Feyzullayev

Daha ətraflı arrow_more

Aylıq asılı gətirmələr axımının proqnoz əlaqələri (Azərbaycan Respublikası timsalında)

C.H.Məmmədov

Daha ətraflı arrow_more

Kiçik Qafqazın cənub-şərq yamacında əsas ağac cinslərinin yaşıl yarpağının kimyəvi tərkibinin əsas xüsusiyyətləri (Azərbaycan ərazisi daxilində)

Ş.İ.Mirzəyev

Daha ətraflı arrow_more

Yüksək tezlikli elektrik sаhəsində torpağın dielektrik nüfuzluğunun təcrübi nəticələrinin nəzəri izahı

Ç.Q.Gülalıyev

Daha ətraflı arrow_more