Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 3, 2006

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA

Cənubi Xəzərdə neft və qaz axtarışının nəticələri və perspektivlərinin analizi

İ.S.Quliyev, R.İ.Rustəmov, Ə.Ə.Feyzullayev

Daha ətraflı arrow_more

Cənubi Xəzər çökəkliyinin dünyanın iri və ən iri neftli-qazlı hövzələri sırasında yeri

A.İ. Əliyev

Daha ətraflı arrow_more

Qafqaz regionunda (Azərbaycan) yura dövrü maqmatizminin təzahüretmə qanunauyğunluqları və geodinamikası

M.A. Mustafayev

Daha ətraflı arrow_more

Gərginlikli qeyri-xətti izotrop mühitin üçünçü tərtibli elastiklik modullarının təyininə dair

H.H.Quliyev, N.M.Şirinov

Daha ətraflı arrow_more

Cənubi Xəzər çökəkliyi yer qabığının yeni geofiziki tədqiqat nəticəsinə əsasən xüsusiyyətləri

P.Z.Məmmədov

Daha ətraflı arrow_more

Şərqi Azərbaycanın mezokaynozoy çöküntülərinin qamma-spektrometriyası

Ç.S. Əliyev

Daha ətraflı arrow_more

Geomaqnit sahəsi gərginliyinin anomal dəyişmələrinin yer litosferindəki seysmotektonik proseslərlə əlaqəsi

A.Q.Rzayev

Daha ətraflı arrow_more

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

Müxtəlif tərkibli qazların karbohidrogen kondensatda həllolmasının qazkondensat sisteminin tükənmə göstəricilərinə təsirinin eksperimental tədqiqi

M.T.Abasov, Z.Y.Abbasov, N.N.Həmidov, V.M.Fətəliyev, G.H.Məmmədova

Daha ətraflı arrow_more

Geoloji obyektlərin mikroqeyribircinsliyi və onun quyuların məhsuldarlığına təsiri

R.Y.Əliyarov, E.A.Şahgəldiyeva, V.N.Lunina, S.S.Əliyeva, V.L.Sarafanova, Ş.M.İbrahimova, L.İ.Əlimuradova

Daha ətraflı arrow_more

Polimerlə kompozisiyada dizel-qələvi tullantısı məhlulu ilə neftin sıxışdırılma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

A.S.Strekov, S.K. Abutalıbova

Daha ətraflı arrow_more

Günəşli yatağında təbii və səmt qazlarının nəqlə hazırlanması və onların qazlift sistemində işlədilməsi texnologiyasının səmərəliliyinin artırılması

Ə.N.Qurbanov, F.A.Əbdülhəsənov, Ə.N.Bağırov

Daha ətraflı arrow_more

COĞRAFİYA

Azərbaycanda yaşayış məntəqələrinin yüksəklik qurşaqları üzrə yerləşməsi qanunauyğunluqları

B.Ə.Budaqov, Z.N. Eminov, İ.E.Mərdanov

Daha ətraflı arrow_more

Dəniz səthinə atılmış şlam və buruq sularının daşınması prosesinin modelləşdirilməsinin ekoloji-coğrafi aspektləri

R.M.Məmmədov, A.Q.Xanlarov

Daha ətraflı arrow_more

Leysan buludlarının hərəkət xüsusiyyətlərinin sellərin yaranmasına təsiri

S.H.Səfərov

Daha ətraflı arrow_more

Paleosen və eosendə Qafqazin bitki örtüyünün təkаmülünün bəzi aspektləri

Y.N.Tağıyeva

Daha ətraflı arrow_more