Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank

Lök-Qarabağ zonasının mərkəzi hissəsinin gec yura və erkən təbaşir yaşlı intruziv komplekslərinin formalaşmasının petroloji xüsusuyyətləri

Məmmədov M.N., Babayeva G.C., Vəliyev A.A., Abbasov K.F., Sarıyev F.H., Bayramov A.Ə.

Daha ətraflı arrow_more

FUDR metodu: işlənilmə və interpretasiyanın təkmilləşdirilmiş sistemi (Qafqazin filiz yataqlarında sınaqlandırma)

Eppelbaum L.V.

Daha ətraflı arrow_more

Cənubi Xəzər meqaçökəkliyində sıxılma gərginliklərinin intensivliyinin keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi, onların strukturəmələgəlmə proseslərinə və karbohidrogenlərin genezisinə təsiri

Qurbanov V.Ş., Nərimanov N.R., Nəsibova G.C., Muxtarova X.Z., Nərimanov R.N., Hüseynova Ş.M.

Daha ətraflı arrow_more

Tərsdəllər yatağının orta eosen çöküntülərində quyuyanı zonada süxurların gərginlik vəziyyətinin tədqiqi

Paşayev N.V., Paşayeva Ş.V.

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycan Respublikasının su resurslarının dayanıqlı idarə olunmasının problemləri və yolları

İsrafilov Y.H., Hüseynov T.P.

Daha ətraflı arrow_more

GPS məlumatları əsasında Xəzər dənizinin şərq sahili boyu Yer səthinin müasir hərəkətlərinin modelləşdirilməsi

Əhmədova E.V.

Daha ətraflı arrow_more

Qeyri-müəyyənlik şəraitində quyuların qazılması zamanı texniki-texnoloji qərarların qəbulu üçün geoloji kəsilişlərin öyrənilməsi

İsayev R.A., Piriverdiyev I.A.

Daha ətraflı arrow_more

Xəzər dənizi səviyyəsinin dəyişilmələri və onun Azərbaycan Respublikasının sahil zonasında nəticələri

Əliyev Ə.S., Tatlıyeva Z.İ., Əhmədova R.Y., Süleymanlı D.Q.

Daha ətraflı arrow_more

İnnovativ texnologiyalar: neft-qaz sənayesinin inkişafının prioritet amili kimi

Vəliyev E.F., Əliyev Ə.A.

Daha ətraflı arrow_more