Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA

Plitələr tektonikası və yerin təkamülü: konseptual icmal

Pilçin A.N., Eppelbaum L.V.

Daha ətraflı arrow_more

Quyu qazılması zamanı süxurların modelləşdirilməsi nəticələrinə əsasən geoloji kəsilişin bircins intervallara bölünməsi

Piriverdiyev I.A.

Daha ətraflı arrow_more

7 may 2012-ci ildə baş vermiş Zaqatala zəlzələsinin bir stansiyanın məlumatları əsasında polyarizasiya təhlili

Kazımova S.E.

Daha ətraflı arrow_more

Gədəbəy rayonunda Gədəbəy və Qədir yataqlarının mineraloji və filiz petroqrafik tərkibi (Qərbi Azərbaycan)

İsmayıl C, Arık F, Özen Y.

Daha ətraflı arrow_more

Ca- və TR-triortosilikatları və onların törəmələrinin quruluş iyerarxiyası

Şirinova A.F., Çiragov M.İ.

Daha ətraflı arrow_more

Seysmik atributların analizi ilə Naftalan yatağı və onun ətrafının geoloji quruluşunun Mezozoy çöküntüləri üzrə tədqiqi

Ağayeva M.A., Əbilhəsənova L.C., Abasova P.C.

Daha ətraflı arrow_more

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

“İntellektual yataq” texnologiyalarının müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

İsayev R.Ə.

Daha ətraflı arrow_more