Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 1, 2020

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA

Türkiyədə və bitişik rayonlarda orta və güclü zəlzələlərin başlanğic parametrləri (1938-2017-ci illər)

Kalafat D.

Daha ətraflı arrow_more

Vulkanik süxurlarin fiziki-kimyəvi əmələgəlmə şəraitinin maqnit qeydləri

Novruzov Z.A.

Daha ətraflı arrow_more

Bibiheybət braxiantiklinalinin şərq qanadinda sürüşmə proseslərinin inkişafinin elektrik kəşfiyyati üsulu ilə tədqiqi

Salamov Ə.M., Qədirov A.H., Muxtarov A.Ş., Zamanova A.H., Qasımov E.E.

Daha ətraflı arrow_more

Dünya hövzələrinin çöküntü örtüyünün qalinliqlari, həcmləri və coğrafi yayilmasinin təhlili

Abdullayev N.R.

Daha ətraflı arrow_more

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

Azərbaycanin uzun müddət işlənilmədə olan neft yataqlarinda nanotexnologiyalarin tətbiqinin bəzi nəticələri

Əliyev C.A.

Daha ətraflı arrow_more

BƏRPA OLUNAN ENERJİ

Azərbaycanda GİS nəticələrinin çoxmeyarli təhlili metodu ilə külək-energetik potensialli ərazilərinin müəyyənləşdirilməsi

İmamverdiyev N.S.

Daha ətraflı arrow_more