Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 1, 2005

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA

Abşeron yarımadası seysmik təhlükəsinin qiymətləndirilməsinin bəzi məsələləri haqqında

Q.R.Babayev

Daha ətraflı arrow_more

Mingəçevir su anbarı ətrafi rayonunun su anbarı doldurulanadək və sonraki dövrdə seysmik aktivliyi

İ.C.Axundov, S.A.Muradxanov, B.A.Bağırov

Daha ətraflı arrow_more

25.11.2000-ci ildə Xəzər dənizində baş vermiş zəlzələ

A.M.Həsənov, B.M.Pənahi, G.D.Yetirmişli, S.T.Ağayeva, R.R.Abdullayeva

Daha ətraflı arrow_more

Məhsuldar qatın üst şöbəsi süxurlarının yayılma vilayətinin litofasial rayonlaşdırılması

E.H.Əliyeva

Daha ətraflı arrow_more

Geodinamikada qeyri-klassik xəttiləşdirilmiş deformasiya nəzəriyyəsinin əsasları

H.H.Quliyev

Daha ətraflı arrow_more

Quba-Xəzəryani rayonunun çökmə qatında neft-qazəmələgəlmə şəraitinin modelləşdirilməsi

Ə.Ə.Feyzullayev, B.V.İbrahimov, A.H.Qoçayev, N.M.Çabbarova

Daha ətraflı arrow_more

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

Süxur tərkibinin və süzülən neft həcminin adsorbsiya və islanmaya təsirinin tədqiqi

R.Ə.Musayev, A.F.Həşimov, S.Z.Cəfərli, Y.G.Hacıyeva

Daha ətraflı arrow_more

Quyuya vurulan dəyişən temperaturlu suyun lay sistemində istiliyin paylanmasına təsirinin öyrənilməsi

N.C.Cəfərov, A.M.İbrahimov, R.N.Qədirov

Daha ətraflı arrow_more

Karbohidrogen mayesinin müxtəlif həcmli damcısında karbohidrogen maye sistemi – su ayrılma sərhəddindəki xüsusi səth enerjisinə vibrasiyanın təsiri

M.T.Abasov, A.S.Strekov, M.İ.Abbasov, Y.N.Litvişkov, Q.E.Müzəffərov, Ə.Ə.Hacıyev

Daha ətraflı arrow_more

Deformasiya olunan bircins-anizotrop layda üfiqi quyuya mayenin qərarlaşmış axını

Q.I.Calalov, Y.Y.Jidkov

Daha ətraflı arrow_more

Qeyri-müəyyənlik şəraitində texnoloji həllərin qəbulunun kompleksli proqramı

M.T.Abasov, N.M. Cəfərova, A.S.Strekov, Q.M.Əfəndiev, T.V. Xismətov, A.A.Xalzov

Daha ətraflı arrow_more

COĞRAFİYA

Kür-Araz ovalığında hidrotexniki qurğuların tikilməsilə yaranan ekoloji gərginliyin aradan qaldırılması yolları

T.A.Xəlilov

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycan ərazisində baş verən dolu-şimşək proseslərinin xüsusiyyətləri

S.H.Səfərov

Daha ətraflı arrow_more

Geç miosendə Zaqafqaziyanın bitki örtüyi və landşaftları

Y.N.Tağıyeva

Daha ətraflı arrow_more