Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 1, 2008

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA

Maqmatik süxurların izotrop elastiki xassələrinin təzyiqi təsirinin nəzəri və təcrübi tədqiqatları

İ.B. Səfərov, N.M. Şirinov

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanda müasir tektonik deformasiyalar və yarıqların aktivliyi haqqında bəzi yeni məlumatlar (GPS ölçülmələrinə əsasən)

F.Ə.Qədirov, S.Q.Məmmədov, R.Reilinger, S.McKlaski

Daha ətraflı arrow_more

Kiçik Qafqazın polimetal yataqları sfaleritlərinin tipomorf xüsusiyyətləri

B.H.Qələndərov

Daha ətraflı arrow_more

Böyük Qafqazın gənub yamacı yataqlarında metalların mənbəyi və filiz əmələ gətirən «mantiya-filiz» sistemi haqqında

H.V.Mustafayev

Daha ətraflı arrow_more

Kiçik Qafqazın Sevan-Əkərə zonasının metallogeniya problemləri

A.C.İsmayılzadə, Y.N.Yemelyanova, Z.A.Vəliyev, Y.N.Lətifova

Daha ətraflı arrow_more

Cənubi-Xəzər meqaçökəkliyində qırışiqlığın təzahüretmə qanunauyğunluqları və neftqazlılığının geodinamik aspektləri

A.N.Hacıyev

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanda hövzə modellənməsinin vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

M.F.Tağıyev

Daha ətraflı arrow_more

Qeyri-klassik xəttiləşdirilmiş yanaşma çərçivəsində Yerin daxili quruluşu haqqında

H.H.Quliyev

Daha ətraflı arrow_more

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

Yeraltı hidroqazdinamika məsələləri

M.T.Abasov, Q.İ.Calalov

Daha ətraflı arrow_more

Quyuların hidrodinamiki tədqiqatlar məlumatlarına əsasən sürüşgəcli qaz layinın parametrlərinin təyini haqqında

T.Ş.Kazımova

Daha ətraflı arrow_more

QazIma məhlulunun süxurlarIn filtrasion xassələrinə təsirinin tədqiqi

A.S.Strekov, K.V.Nəzirov

Daha ətraflı arrow_more

COĞRAFİYA

Azərbaycan ərazisində təbii və antropogen fəlakətlər

B.A.Budaqov, R.M.Məmmədov, E.K.Əlizadə, F.A.İmanov, İ.E.Mərdanov, A.И.İsgəndərov

Daha ətraflı arrow_more

Çay axımının formalaşması, səmərəli istifadəsi və Azərbaycan ərazisi üzrə yenidən paylanması yolları

R.M.Qaşqay

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanda əhali məskunlaşmasının təkmilləşdirilməsinin iqtisadi-coğrafi istiqamətləri

N.H.Əyyubov

Daha ətraflı arrow_more