Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 2, 2007

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA

Azərbaycanın palçıq vulkanlarında həlqəvi geofiziki və geokimyəvi anomaliyaların morfologiyası haqqında

Ə.Ə.Feyzullayev, Ç.S.Əliyev, A.Ş.Muxtarov

Daha ətraflı arrow_more

Dağkəsəmən yatağında sərbəst qızılın tipomorfik xüsusiyyətləri (Kiçik Qafqaz)

Q. S. Hüseynov

Daha ətraflı arrow_more

Kiçik Qafqazin (Azərbaycan) kampan, maastrixt və danimarka mərtəbəsi exinoideyalarının sistem tərkibi və zoocoğrafi arealları

Ə.M. Məmmədəlizadə

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycan ərazisi və Xəzər dənizinin ona qovuşuq hissəsində zəlzələ ocaqlarının dərinlik üzrə paylanması

B.M.Pənahi

Daha ətraflı arrow_more

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

Geofiziki məlumatlara əsasən süxur-kollektorların litoloji tiplərinin seçilməsi və onların qiymətləndirilməsinin mümkünlüyü haqqında

M.T.Abasov, R.Yu.Əliyarov, Е.А.Şahgəldiyeva, V.N.Lunina, L.Ç.Əlimuradova, V.L.Sarafanova

Daha ətraflı arrow_more

Su mühitinin bulanlıqlıq dərəcəsinə gil konsentrasiyasının təsirinin qiymətləndirilməsinə dair

Q.M.Əfəndiyev, T.N.Məmmədov

Daha ətraflı arrow_more

İşlənmiş sulfat turşusu məhlulu ilə quyuların məhsuldarlığının artırılması mümkünlüyü haqqında

R.Ə.Musayev, Ə.İ.Əsədov, E.H.Xəlilov

Daha ətraflı arrow_more

Qazın “çıxarılması-kəmərlərlə nəqli- paylanması” sistemində qazdan istifadədə qeyri-bərabərliyin optimal tənzimlənməsinin modelləşdirilməsi

N.B. Ağayev, T.Ə. Hüseynov

Daha ətraflı arrow_more

COĞRAFİYA

Azərbaycanda coğrafi tədqiqatlara dair

B.Ə.Budaqov

Daha ətraflı arrow_more

Pleystosendə Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsində qlobal iqlim dəyişmələrinin rolu

B.C.Ələsgərov, R.M.Atakişiyev, Ü.Ə.Xəlilova

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanda məskunlaşma sistemlərinin transformasiyasinin təhlili

S.Q.Nağıyev

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycan ərazisində relyef və təbii şəraitlə bağlı yerli xalq coğrafi terminləri haqqında (Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacı timsalında)

N.S.Bəndəliyev, V.N.Bəndəliyev

Daha ətraflı arrow_more