Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 1, 2007

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA

Kiçik Qafqazın mezozoy filiz-maqmatik sisteminin formalaşmasının petroloji modeli

А.C.İsmayılzadə

Daha ətraflı arrow_more

Seysmik mənşəli qalıq deformasiyalar

F.S.Əhmədbəyli

Daha ətraflı arrow_more

Yer təki mühitnin sıxlıq artımının qeyri-xətti məsələsinin həlli və onun dayanıqsızlığı

H.H.Quliyev, A.C.Əsgərov

Daha ətraflı arrow_more

Katagenetik və biogeokimyəvi proseslər zonalarının yerləşmə dərinliyi haqqında

Ş.Y.Əlimuradov, Ə.Ə.Feyzullayev

Daha ətraflı arrow_more

Acınohur rayonu, Aşağı Kür və Cənubi Kaxetiya çökəkliklərinin məhsuldar qat kəsilişlərinin müqayisəsi

F.H.Dadaşov, S.Ə.Məmmədova

Daha ətraflı arrow_more

Abşeron arxipelaqının şimal-qərb hissəsindəki strukturların geoloji inkişaf xüsusiyyətləri və onların neft-qazlılıq perspektivliyi

V.A.Vəliyeva, M.N.Cəfərov

Daha ətraflı arrow_more

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

Paleogen-miosen çöküntüləri kollektor potensialının qiymətləndirilməsi (Siyəzən monoklinal yatağının timsalında)

R.Y.Əliyarov, Y.M.Kondruşkin, L.Q.Krutıx, Ş.M.İbrahimova, A.Ə.Adıgözəlova, Y.Ə.Qaşqay, İ.S.Rəhmanova

Daha ətraflı arrow_more

Neft yataqlarında cəm hasilat xəritəsinin yeni modifikasiyası və ehtiyatların dəqiqləşdirilməsi

T.Y.Baharov, H.L.Əliyeva, F.A.Talıbov

Daha ətraflı arrow_more

Kiçik özlülüklü neftli yataqlarda qaz-qələvi basqılı rejiminin effektivliyinə layin sulaşmasının təsiri

M.İzabakarov, R.M.Əfəndiyev, Ə.M.Dadaşov

Daha ətraflı arrow_more

Alınan məhsulun müxtəlif sulaşma dərəcəli qeyri-bircins təbəqəli laylarda çöküntü əmələ gətirən tərkiblərin tətbiqi effektivliyinin öyrənilməsi

A.S.Strekov, Z.Ə.Mövsümzadə

Daha ətraflı arrow_more

Qazıma məhlulunun xassələri və quyunun həndəsi dəyişməsi ilə əlaqədar qazıma kəmərinin tutulmasının əmələgəlmə prosesinin başlanğıcının modelləşdirilməsi

İ.İ.Canzakov, J.K.Nitaliyev

Daha ətraflı arrow_more

COĞRAFİYA

Azərbaycan Respublikasının ekoloji tarazlaşdırılmış inkişafının başlıca coğrafi problemlərinə dair

B.Ə.Budaqov

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanda geomorfoloji tədqiqatların perspektiv istiqamətləri haqqında

X.K.Tanrıverdiyev

Daha ətraflı arrow_more

Kür çökəkliyi göllərinin ekocoğrafi problemləri və onların həlli yolları (Azərbaycan hüdudlarında)

V.A.Məmmədov

Daha ətraflı arrow_more

Böyük Qafqazın cənub yamacında müasir iqlim dəyişmələrinin rütubət ehtiyatlarına təsiri (Azərbaycan Respublikası daxilində)

M.K.Rəhimov

Daha ətraflı arrow_more