Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 1, 2006

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA

Xadramaut (Yəmən Respublikası) vadisində yeraltı suların çirklənməsinin qiymətləndirilməsi

M.A.Əlsakkaf

Daha ətraflı arrow_more

Cənubi Xəzər çökəkliyinin məhsuldar qat çöküntülərinin alt və üst şöbə sularının hidrokimyəvi müqayisəsi

R.A.Qurbanova, Z.Ş.Hüseynova, E.D.Məmmədov, M.V.Əliyeva

Daha ətraflı arrow_more

Cənubi Xəzər çökəkliyinin qravitasiya anomaliyaları və onların təbiəti

F.Ə.Qədirov

Daha ətraflı arrow_more

Qeyri-klassik xəttiləşdirilmiş nəzəriyyə çərçivəsində Adams-Vilyamson tənliyi

H.H.Quliyev, A.D.Əsgərov

Daha ətraflı arrow_more

Cənubi-Şərqi Qafqazin Qovdağ-Sumqayit üstəgəlmə kompleksi infrastrukturunun diferensial yerdəyişməyə uğramжş tektonik lövhələri

T.N.Kəngərli

Daha ətraflı arrow_more

İzotop məlumatlarına əsasən Cənubi Xəzər çökəkliyinin karbohidrogen qazlarının mənşəyinə dair NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ

F.H.Dadaşov, A.Y.Kəbulova, A.M.Dadaşov, A.V.Poletayev

Daha ətraflı arrow_more

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

Çöküntu-gel əmələ gətirən tərkiblərin məsaməli mühitlərdən süzülmə xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

P.O. Rzayev

Daha ətraflı arrow_more

Neftin sıxışdırılmasına suların kimyəvi tərkibinin təsiri

Ü.Ş.Mehdiyev

Daha ətraflı arrow_more

Mayenin mikroçatlarda radial hərəкətinin öyrənilməsinin yeni metodu

M.A.Məmmədova

Daha ətraflı arrow_more

Neft yataqlarının obyektləri üzrə layların neftverimini artıran üsulların təyinati və investisiyanın optimal paylanması

M.T.Abasov, Ü.O.Əhmədov, V.M.Vəliyev, S.İ.Quliyev, K.S.Məmmədov

Daha ətraflı arrow_more

Qazkondensat yataqlarının işlənilməsi proseslərinin modelləşdirilməsi

M.T.Abasov, Z.Y.Abbasov, Q.İ.Calalov, X.A.Feyzullaev

Daha ətraflı arrow_more

Sürüşkən və relaksasiyalı sıxılan layların parametrlərinin quyuların hidrodinamik tədqiqatı məlumatlarına əsasən təyini haqqında

M.T.Abasov, Z.A.Kərimov, D.R.Mirzəyeva, T.Ş.Kazımova

Daha ətraflı arrow_more

COĞRAFİYA

Kür çökəkliyi göllərinin su kütləsində temperaturun təbii və antropogen rejimli dövrlərdə tərəddüdü

V.A.Məmmədov

Daha ətraflı arrow_more

Dərinlik çirkab suyu məşəlində sıxlıqlar fərqi sahəsinin proqnozu

F.Ş.Əhmədov

Daha ətraflı arrow_more

Kiçik Qafqaz çaylarında ion axımının tədqiqi

M.A.Abduyev

Daha ətraflı arrow_more