Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 4, 2006

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA

Şimal-şərqi Azərbaycan və Cənubi Dağıstanın hüdudlarında mezozoy-paleogen süxurlarının neft-qazlılığının dəyişməsinin regional qanunauyğunluqları

Ə.Ə.Feyzullayev, N.M.Cabbarova, A.H.Qocayev

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanın nümunə tipli kolçedan yataqlarının geoloji genetik modelləri

H.V.Mustafayev, S.F.Vəlizadə, E.N.Əfəndiyeva

Daha ətraflı arrow_more

Kiçik Qafqazın senoman-santon exinoideyalarının sistem tərkibi və zoocoğrafi arealları

Ə.M.Məmmədəlizadə

Daha ətraflı arrow_more

Yüksək termodinamiki şəraitdə qabıq və mantiya ekloqitlərinin petrofiziki xassələri və onların yer litosferində mövqeyi

İ.B.Səfərov

Daha ətraflı arrow_more

Gürcüstanın Qara dəniz sektoru dib çöküntülərinin kimyəvi ekologiyası

V.Qvaxariya, N.Maçitadze, N.Qelaşvili, D.Qirqvliani

Daha ətraflı arrow_more

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

Quyudibi zonanın işlənməsi məqsədi üçün qələvi tərkibli neft emalı tullantıları əsasında yeni kompozisiyaların hazırlanması

R.Ə.Musayev, S.Z.Cəfərli, T.N.Cəlilov

Daha ətraflı arrow_more

Neftin sıxlığına görə onun xassələrinin statistik modelləşdirilməsi

R.D.Qasımova, G.H.Məmmədova, Y.R.Əşrəfova, T.A.Səlimova

Daha ətraflı arrow_more

Anizotrop süxurlarda mail quyuların qazılması zamanı quyu lüləsinin əyilməsinin qarşısının alınması

A.G.İlyaslı

Daha ətraflı arrow_more

COĞRAFİYA

Dəniz səviyyəsi qalxmasının Xəzər regionunda sosial-iqtisadi nəticələrini qiymətləndirmək üçün vahid metodika

R.M.Məmmədov, E.N.Məmmədov

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycan ərazisində dolu hadisələrinin təkrarlanması

S.H.Səfərov

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanda əhalinin məşğulluq problemləri

Z.N.Eminov

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanda məktəblilər üçün nəşr olunmuş yeni coğrafiya atlasları haqqında

Ş.K.Əzizov

Daha ətraflı arrow_more