Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 2, 2006

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA

Kiçik Qafqazın mezozoy yaşlı qranitoid intruzivlərinin hibridizm prosesinin petroloji interpretasiyası

A.C. İsmayılzadə

Daha ətraflı arrow_more

Fiizçay yatağı filizlərində qızıl, gümüş və digər komponentlərin miqdarlarının qarşılıqlı əlaqəsi haqqında

N.Ə. Novruzov

Daha ətraflı arrow_more

Talışın subqələvi ultraəsası intruzivlərinin formalaşmasının geoloji-geokimyəvi amilləri

G.C.Babayeva

Daha ətraflı arrow_more

Qızılbulaq yatağının mis-kolçedan filizində qızılın paylanması

Q.S.Hüseynov

Daha ətraflı arrow_more

Şəki-Şamaxı seysmik aktiv zonasında süxurların maqnit xüsusiyyətləri və seysmomaqnit effekti

M.İ.İsayeva, A.Q.Rzayev

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanın bəzi bölgələrində zəlzələlərin energetik dərəcəsi və maqnitudasının qarşılıqlı münasibəti haqqında

B.M.Pənahi, S.T.Ağayeva, T.T.İsmayılzadə, L.C.Əyyubova, E.S.Qaravəliyev

Daha ətraflı arrow_more

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

Qazkondensat sisteminin çoxkomponentli süzülməsini nəzərə almaqla qazkondensat quyularının quyudibi zonasının «quru» qazla işlənilməsinin ədədi modelləşdirilməsi

X.A.Feyzullayev

Daha ətraflı arrow_more

İşləyən quyu ətrafında dilatant-plastik zonanın dinamikası və bərk suxurların çıxma intensivliyi

T.Q.Ramazanov, M.X.Gülməmmədov, M.H.Xanbabayeva

Daha ətraflı arrow_more

Ehtiyatı çətin çıxarılan dəniz neft yataqlarının işlənilməsinin başa çatdırılmasına kompleks yanaşma

M.T.Abasov, B.Ə.Bağirov, S.Ə.Nəzərova, Ə.M.Salmanov

Daha ətraflı arrow_more

Gilli laylardan neft ehtiyatının çıxarılma səmərəliliyinin artırılmasına elektrik sahəsi təsirinin tədqiqi

M.T.Abasov, R.Ə.Musayev, Ə.İ.Əsədov, R.H.Allahverdiyeva

Daha ətraflı arrow_more

Dizel-qələvi tullantısının səthi fəal xassələrinin və neftçıxarma qabliyyətinin tədqiqi

A.S.Strekov, M.İ.Abbasov, Yu.N.Litvişkov, S.K.Abutalıbova, Ə.A.Mövsümzadə, Z.Ə.Mövsümzadə

Daha ətraflı arrow_more

COĞRAFİYA

Montologiya elmi və onun ekocoğrafi problemlərinə dair

B.Ə.Budaqov

Daha ətraflı arrow_more

Ermənistanda azərbaycanmənşəli toponimlərə qarşı aparılmış təcəvüz haqqında

B.A.Budaqov, M.A.Abbasova, İ.E.Mərdanov, Ş.K.Əzizov

Daha ətraflı arrow_more

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu şəhərlərinin formalaşması və perspektiv inkişafı

N.H.Əyyubov, N.B.Paşayeva

Daha ətraflı arrow_more