Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 4, 2007

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA

Çökmə süxurlarda üzvi maddənin geokimyavi tədqiq edilməsinin metodik problemləri haqqında (Cənubi Xəzər hövzəsi misalında)

M.F.Tağıyev

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanın təbii qazlarında hidrogen-sulfid qazının yayılmasının qanunauyğunluqları

A.Y.Kabulova, E.F.Ələkbərov, S.M.Bayramova, Y.D.Sevdimova

Daha ətraflı arrow_more

Kiçik Qafqazın tülallar zonasının qızıllı filiz cisimlərinin maddi tərkibi

M.Məmmədov, H.Vəliyev, İ.Məmmədov, Ə.Əhmədov, F.Alıyev, A.Ağakişiyev

Daha ətraflı arrow_more

Kiçik Qafqazın (Azərbaycan) gec təbaşir exinoideyalarının ekologiyasına dair

Ə.M.Məmmədəlizadə

Daha ətraflı arrow_more

Şəki-İsmayıllı ərazisinin (Azərbaycan Respublikası) makroseysmik və instrumental episentrlərinin uyğunsuzluğu haqqında

B.M.Pənahi, L.C.Əyyubova

Daha ətraflı arrow_more

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

Cənubi Xəzər çökəkliyinin mürəkkəb təbii neft və qaz rezervuarlarının parametrlərinin öyrənilməsi və proqnozlaşdırılması

M.T.Abasov, Y.M.Kondruşkin, R.Y. Əliyarov, L.Q.Krutıx

Daha ətraflı arrow_more

Qazkondensat quyularının quyudibi zonasının müxtəlif tərkibli qazlarla işlənilməsi prosesinin ədədi modelləşdirilməsi

X.A.Feyzullaev

Daha ətraflı arrow_more

Qazıma şlamının su mühitində çökməsi prosesinin analizi

Q.M.Əfəndiyev, T.N.Məmmədov

Daha ətraflı arrow_more

Neftlərin və onların özlü-elastiki xassələrinin transformasiyasına titrəyişlərin təsiri

A.S.Strekov, A.A.Hacıyev

Daha ətraflı arrow_more

Mayenin islatma və süxurun islanma qabliyyətlərinin karbohidrogenli mayelərin kapillyar sıxışdırma mexanizminə təsiri

R.Ə.Musayev, F.H.Kərimova, Ş.M.Əliyeva

Daha ətraflı arrow_more

COĞRAFİYA

Xəzər dənizi səviyyəsinin tərəddüdünü tədqiq etmək üçün peyk radar altimetriyasının tətbiqi

J.-F. Kreto, R.M. Məmmədov, B.N. Mustafayev

Daha ətraflı arrow_more

Xəzər dənizinin bəzi sahələrinin effektiv şüalanması haqqında

М.İ. Əliyev, R.Q.Sultanov

Daha ətraflı arrow_more

Çay sularının kimyəvi tərkibinə görə təsnifatı (Azərbaycan Respublikası daxilində)

M.A.Abduyev

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycan və Cənubi Qafqaz ölkələrindən Rusiyaya olan migrasion proseslərin faktor və nəticələri

S.Q.Nağıyev

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanin palçıq vulkanlarının toponimləri

Ad.A.Əliyev, R.R.Rəhmanov

Daha ətraflı arrow_more