Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 2, 2023
Məqaləni yüklə fullIssue_icon

Arktikada və dünyanın digər regionlarında (quru və akvatoriyalarda) təbii və texnogen fəlakətli tullantılar və qaz partlayışları

Boqoyavlenskiy V.İ., Boqoyavlenskiy İ.V., Nikonov R.A.

Rusiya Elmlər Akademiyasının Neft və Qaz problemləri İnstitutu, Rusiya 119333,Moskva, Gubkin küç., 3: geo.ecology17@gmail.com

Xülasə

A-
A+

Ye­rin de­qa­za­si­ya pro­ses­lə­ri­nin öyrə­nil­mə­si Ru­si­ya Elm­lər Aka­de­mi­yasının Neft və Qaz prob­lem­lə­ri İnsti­tu­tu təd­qi­qat­larının əsas is­ti­qa­mət­lə­rin­dən bi­ri­dir. Müəl­lif­lər, geo­mə­ka­ni mə­lu­mat­lar­la da­im zən­gin­ləş­di­rən nə­həng həc­mə ma­lik “Ark­ti­ka və Dünya oke­anı” (QİS “AMO”) ge­o­in­for­ma­si­ya sis­te­mi ya­ratmış­lar ki, o Ye­rin de­qa­za­si­yası ilə bir­ba­şa və ya do­layı əla­qə­də olan müxtə­lif tə­bii və tex­no­gen ha­di­sə­lə­rin komp­leks təh­li­li­nə im­kan ve­rir. Ark­ti­ka­da geo­lo­ji-geo­fi­zi­ki me­tod­ların ge­niş komp­lek­si ilə böyük həcm­li eks­pe­di­si­ya iş­lə­ri ye­ri­nə ye­ti­ril­miş, on­lar pi­lot­suz uçuş apa­rat­ları tət­biq et­mək­lə, kos­mos­dan Ye­rin dis­tan­si­on zond­laşdır­ma mə­lu­mat­ları (YDZ) komp­lek­si­lə bir­lik­də təh­lil olun­muş­lar. Bu,  nə­həng kra­ter­lə­rin və iri palçıq vul­kanı qu­rum­larının əmə­lə gəl­mək­lə fə­la­kət­li tul­lantı­lar və qaz part­layış­ları da­xil ol­maq­la, krio­li­to­zo­na­da təhlü­kə­li pro­ses­lə­rin qaz-di­na­mik me­xa­nizm­lə­ri haqqın­da prin­si­pi­al ola­raq ye­ni in­for­ma­si­ya al­ma­ğa im­kan ver­di. Tək­cə Qər­bi Si­bi­rin şi­malın­da  on­ların sa­yə­sin­də su­altı kra­ter-pok­mar­ka­ların ya­randığı ter­mo­karstlı göllə­rin di­bin­dən 4.5 qaz­ların in­ten­siv atıl­ma zo­na­ları da­xil ol­maq­la,18.5 min po­ten­si­al təhlü­kə­li ob­yekt­lər aş­kar edil­miş­dir. Bu Qər­bi Si­bi­rin şi­malın­da, ək­sə­riy­yə­ti Ya­mal yarı­ma­dasının şərq his­sə­sin­də yer­ləş­miş ən təhlü­kə­li qaz part­layışı zo­na­larını ayır­ma­ğa im­kan ver­di. Al­yas­ka, Qren­lan­di­ya və İslan­di­ya zo­na­ların­da, həm­çi­nin Bo­fort, Karsk və Nor­veç də­niz­lə­ri­nin di­bin­də əv­vəl­lər aş­kar edil­miş palçıq vul­kan­larını nə­zə­rə ala­raq, Sir­ku­mar­tik palçıq vul­kanı əya­lə­ti­nin mövcud­lu­ğu­nu irə­li sürmək olar. Ye­rin dis­tan­si­on zond­laşdırıl­masını (YDZ) tət­biq et­mək­lə Ark­ti­ka, Xə­zər və dünyanın di­gər re­gi­on­ların­da  bir sıra qə­zalı neft-qaz ax­tarış və kəş­fiy­yat qu­yu­ların­da yer tə­ki­nin tex­no­gen de­qa­za­si­yasının sə­bəb­lə­ri və fə­la­kət­li nə­ti­cə­lə­ri təd­qiq olun­muş­dur.

Açar sözlər: Ye­rin de­qa­za­si­yası, qazın atıl­ma və part­layış­ları, palçıq vul­kan­ları, qaz uğul­tu­su, Ye­rin dis­tan­si­on zond­laşdırıl­ması (YDZ), pi­lot­suz uçuş apa­rat­ları (PUA)

 

ƏDABİYYƏT


Andreassen K., Hubbard A., Winsborrow M. et al. Massive blow-out craters formed by hydrate-controlled methane expulsion from the Arctic seafloor. Science, Vol. 356, 2017, pp. 948-953, DOI: 10.1126/science.aal4500.


Bogoyavlensky V., Bogoyavlensky I., Nikonov R., Kargina T., Chuvilin E., Bukhanov B., Umnikov A. New Catastrophic Gas Blowout and Giant Crater on the Yamal Peninsula in 2020: Results of the Expedition and Data Processing. Geosciences, Vol. 11, No. 71, 2021a, 20 p., DOI: 10.3390/geosciences11020071.


Bogoyavlensky V., Bogoyavlensky I., Nikonov R., Yakushev V., Sevastyanov V. Permanent gas emission from the Seyakha Crater of gas blowout, Yamal Peninsula, Russian Arctic. Energies, Vol. 14, No. 17, 5345, 2021b, DOI: 10.3390/en14175345.


Bogoyavlensky V.I., Kishankov A., Kazanin A., Kazanin G. Distribution of permafrost and gas hydrates in relation to intensive gas emission in the central part of the Laptev Sea (Russian Arctic). Marine and Petroleum Geology, Vol. 138, 2022, 105527, pp. 1-15, DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2022. 105527.


Etiope G. Natural Gas Seepage. The Earth’s Hydrocarbon Degassing. Springer. Switzerland, 2015, 203 p. DOI: 10.1007/978-3-319-14601-0.


Hovland M., Judd A., King L. Characteristic features of pockmarks on the North Sea Floor and Scotian Shelf. Sedimentology, Vol. 31, No. 4, 1984, pp. 471-480, DOI: 10.1111/j.1365-3091.1984.tb01813.


Jackson R. B., Saunois M., Bousquet P. et al. Increasing anthropogenic methane emissions arise equally from agricultural and fossil fuel sources. Environmental Research Letters, Vol. 15, No. 7, 2020, p. 071002, DOI: 10.1088/1748-9326/ab9ed2.


Judd A., Hovland M. Seabed fluid flow – impact on geology, biology and the marine environment. Cambridge University Press. Cambridge, 2007, 400 p., DOI: 10.1017/CBO9780511535918.


Kopf A.J. Significance of mud volcanism. Reviews of Geophysics, Vol. 40, No. 02, 2002, pp. 2-1–2-52, DOI: 10.1029/2000RG000093.


Paull C.K., Dallimore S.R., Caress D.W. et al. Active mud volcanoes on the continental slope of the Canadian Beaufort Sea. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, Vol.. 16, No. 9, 2015, pp. 3160-3181, DOI:10.1002/2015GC005928.


Serov P., Portnov A., Mienert J. et al. Methane release from pingo-like features across the South Kara Sea shelf, an area of thawing offshore permafrost. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, Vol. 120, No. 8, 2015, pp. 1515-1529, DOI: 10.1002/ 2015JF003467.


State of the Global Climate 2022. World Meteorological Organization. WMO-No.1316, 2023, 55 p.


Walter K.M., Zimov S., Chanton J.P., Verbyla D., Chapin III F.S. Methane bubbling from Siberian thaw lakes as a positive feedback to climate warming. Nature, Vol. 443, 2006, pp. 71-75, DOI: 10.1038/nature05040.


Алиев Ад.А., Гулиев И.С., Дадашев Ф.Г., Рахманов Р.Р. Атлас грязевых вулканов мира. Nafta-Press. Баку, 2015, 323 с.


Баду Ю.Б. Криогенная толща газоносных структур Ямала. О влиянии газовых залежей на формирование и развитие криогенной толщи. Научный мир. Москва, 2018, 232 с.


Богоявленский В.И. Новые данные о грязевом вулканизме в Арктике на полуострове Ямал. Доклады РАН, Науки о Земле, Вулканология, Т. 512, № 1, 2023, с. 92-99, DOI: 10.31857/S2686739723601084.


Богоявленский В.И. Перспективы и проблемы освоения месторождений нефти и газа шельфа Арктики. Бурение и нефть, № 11, 2012, с. 4-9.


Богоявленский В.И. Природные и техногенные угрозы при освоении месторождений горючих ископаемых в криолитосфере Земли. Горная промышленность, № 1(149), 2020, c. 97-118, DOI 10.30686/1609-9192-2020-1-97-118.


Богоявленский В.И. Фундаментальные аспекты генезиса катастрофических выбросов газа и образования гигантских кратеров в Арктике. Арктика: экология и экономика, Т. 11, №  1, 2021, с. 51-66, DOI: 10.25283/2223-4594-2021-1-51-66.


Богоявленский В.И., Богоявленский И.В. Аварийные и катастрофические выбросы газа при освоении ресурсов углеводородов в арктических зонах США и Канады. Бурение и нефть, № 12, 2019, с. 3-8.


Богоявленский В.И., Богоявленский И.В. Специфика грязевулканической дегазации Земли с катастрофическими последствиями. Безопасность труда в промышленности, № 12, 2022, с. 20-28, DOI: 10.24000/0409-2961-2022-12-20-28.


Богоявленский В.И., Гарагаш И.А. Математическое моделирование процесса образования кратеров газового выброса в Арктике. Арктика: экология, экономика, № 3, 2015, с. 12-17.


Богоявленский В.И., Кишанков А.В. Опасные газонасыщенные объекты на акваториях Мирового океана: море Бофорта, шельф Северного склона Аляски. Арктика: экология и экономика, Т. 13, № 2, 2023, с. 201-210, DOI: 10.25283/2223-4594-2023-2-201-210.


Богоявленский В.И., Богоявленский И.В., Каргина Т.Н. Катастрофический выброс газа в 2020 г. на полуострове Ямал в Арктике. Результаты комплексного анализа данных аэрокосмического зондирования. Арктика: экология и экономика, Т. 11, № 3, 2021c, с. 362-374, DOI: 10.25283/2223-4594-2021-3-362-374.


Богоявленский В.И., Богоявленский И.В., Каргина Т.Н. Грязевулканическая катастрофа в Индонезии. Бурение и нефть № 11, 2017a, с. 2-11.


Богоявленский В.И., Ерохин Г.Н., Никонов Р.А., Богоявленский И.В., Брыксин В.М. Изучение зон катастрофических выбросов газа в Арктике на основе пассивного микросейсмического мониторинга (на примере озера Открытие). Арктика: экология и экономика. № 1(37), 2020a, с. 93-104, DOI: 10.25283/2223-4594-2020-1-93-104.


Богоявленский В.И., Казанин А.Г., Кишанков А.В., Казанин Г.А. Дегазация Земли в Арктике: комплексный анализ факторов мощной эмиссии газа в море Лаптевых.  Арктика: экология и экономика, Т. 11, № 2, 2021d, с.178-194, DOI: 10.25283/2223-4594-2021-2-178-194.


Богоявленский В.И., Кишанков А.В., Казанин А.Г., Каза­нин Г.А. Опасные газонасыщенные объекты на акваториях Мирового океана: Восточно-Сибирское море.  Арктика: экология и экономика, Т. 12, № 2, 2022a, с. 158-171, DOI: 10.25283/2223-4594-2022-2-158-171.


Богоявленский В.И., Перекалин С.О., Бойчук В.М., Богоявленский В.И., Каргина Т.Н. Катастрофа на Кумжинском газоконденсатном месторождении: при­чины, результаты, пути устранения последствий. Арк­тика: экология и экономика, № 1, 2017b, с. 32-46, DOI: 10.25283/2223-4594-2017-1-32-46.


Богоявленский В.И., Сизов О.С., Богоявленский И.В., Никонов Р.А. Технологии дистанционного выявления и мониторинга дегазации Земли в Арктике: полуостров Ямал, озеро Нейто. Арктика: экология и экономика, № 2(30), 2018, с. 83-93, DOI: 10.25283/2223-4594-2018-2-83-93.


Богоявленский В.И., Сизов О.С., Никонов Р.А., Богоявленский И.В. Мониторинг изменений концентрации метана в атмосфере Арктики в 2019-2021 гг. по данным спектрометра TROPOMI. Арктика: экология и экономика, Т. 12, No. 3, 2022b, с. 304-319, DOI: 10.25283/2223-4594-2022-3-304-319.


Богоявленский В.И., Сизов О.С., Никонов Р.А., Богоявленский И.В., Каргина Т.Н. Дегазация Земли в Арктике: генезис природной и антропогенной эмиссии метана. Арктика: экология и экономика, № 3(39), 2020b, с. 6-22, DOI: 10.25283/2223-4594-2020-3-6-22.


ГОСТ Р 57123-2016 (ИСО 19901-2:2004). Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Проектирование с учетом сейсмических условий. Стандартинформ. Москва, 2016, 32 с.


Гулиев И.С., Мустаев Р.Н., Керимов В.Ю., Юдин М.Н. Дегазация Земли: масштабы и последствия. Горный журнал, № 11, 2018, с. 38-42, DOI: 10.17580/gzh.2018.11.06.


Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть и газ. Материалы Международной конференции памяти академика П.Н. Кропоткина, 20-24 мая 2002 года, г. Москва. ГЕОС. Москва, 2002, 472 с.


Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2021 год.  Росгидромет. Москва, 2022, 110 с.


Керимов В.Ю., Абдуллаева В.К. География и масштабы дегазации парниковых газов в Азербайджане. ANAS Transactions, Earth Sciences, № 1, 2022, с. 51-67, DOI: 10.33677/ggianas20220100072.


Кругликов Н.М., Кузин И.Л. Выходы глубинного газа на Урен­гойском месторождении. Труды ЗапСибНИГНИ, № 37, 1973, с. 96-106.


Миронюк С.Г., Иванова А.А., Хлебникова О.А. Флюидогенные формы рельефа как индикаторы нефтегазоносности недр шельфа. Труды VII Международной научно-практической конференции «Морские исследования и образование (MARESEDU-2018)», Том II (IV). ООО «ПолиПРЕСС». Тверь, 2019, с. 120-125.


Сергиенко В.И., Лобковский Л.И., Семилетов И.П. и др. Деградация подводной мерзлоты и разрушение гидратов шельфа морей Восточной Арктики как возможная причина «метановой катастрофы»: некоторые результаты комплексных исследований 2011 года. Докл. Акад. Наук, Т. 446, № 3, 2012, с. 330-335.


Соколов С.Ю., Мороз Е.А., Зарайская Ю.А. и др. Картирование опасных геологических объектов и процессов северной и центральной частей шельфа Баренцева моря по данным гидроакустического комплекса НИС «Академик Николай Страхов». Арктика: экология и экономика, Т. 13, № 2, 2023, с. 164-179, DOI: 10.25283/2223-4594-2023-2-164-179.


Юсубов Н.П., Гулиев И.С. Грязевой вулканизм и углеводородные системы Южно-Каспийской впадины (по новейшим данным геофизических и геохимических исследований). Элм. Баку, 2022, 168 с.

 

DOI: 10.33677/ggianas20230200098