Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 1, 2023
Məqaləni yüklə fullIssue_icon

Maqmanın təkamülünün və regionun tektonik quruluşunun öyrənilməsində Gədəbəy intruziv kompleksinin geokimyəvi xüsusiyyətləri (Kiçik Qafqaz, Azərbaycan ərazisi)

Abbasov K.F.

Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi, Geologiya və Geofizika İnstitutu, Azərbaycan AZ1143, Bakı, H.Cavid prosp., 119: kenan.abbasov313@gmail.com

 

Xülasə

A-
A+

Ki­çik Qaf­qa­zın Lök-Qa­ra­bağ struk­tur-for­ma­si­ya zo­na­sın­da yer­lə­şən Gə­də­bəy int­ru­ziv komp­lek­si iki maq­ma­tik fa­za­da for­ma­laş­mış­dır. Bun­lar qab­ro­id və qra­ni­to­id fa­za­la­rı­dır ki, qra­ni­to­id fa­za­sı­nın kvars dio­rit tər­kib­li sü­xur­la­rı əra­zi­də  ən ge­niş ya­yıl­mış sü­xur nö­vü­dür. Böl­gə­də məh­dud ya­yıl­mış mon­so­dio­rit və mon­so­nit ki­mi qə­lə­vi sü­xur­lar ikin­ci fa­za­nın qo­lu he­sab olu­nur. Hər­çənd, il­me­nit-ti­ta­no­maq­ne­tit geo­ter­mo­met­ri­ya­sı­nın nə­ti­cə­lə­ri bu qə­lə­vi sü­xur­la­rın bə­ra­bər və da­ha yük­sək kris­tal­laş­ma tem­pe­ra­tur­la­rı­nı gös­tə­rir. Bu fakt isə qə­lə­vi sü­xur­la­rın ikin­ci fa­za­nın qo­lu de­yil, int­ru­ziv komp­lek­sin üçün­cü fa­za­sı ol­ma­sı eh­ti­ma­lı­nı ar­tı­rır. İl­lər bo­yu ət­raf­lı pet­roq­ra­fik və çöl təd­qi­qat­la­rı­nın apa­rıl­ma­sı­na bax­ma­ya­raq, int­ru­ziv komp­lek­si əmə­lə gə­ti­rən maq­ma­tik ərin­ti­lə­rin mən­bə­yi də­rin­dən öy­rə­nil­mə­miş­dir. Bu ba­xım­dan Gə­də­bəy int­ru­ziv komp­lek­si­nin sü­xur­la­rı­nın mik­roe­le­ment tər­ki­bi­nin təd­qiq edil­mə­si əhə­miy­yət­li­dir. Bun­dan əla­və, mü­əy­yən mi­ne­ral­lar­da mik­roe­le­ment­lə­rin pay­lan­ma­sı da qiy­mət­li mə­lu­mat mən­bə­yi he­sab edi­lə bi­lər. Gə­də­bəy int­ru­ziv komp­lek­si­nin sü­xur­la­rın­da Fe qru­pu ele­ment­lə­ri­nin (Ni, Cr, V, Co), qə­lə­vi tor­paq ele­ment­lə­ri­nin (Sr, Ba) və NTE-nin pay­lan­ma­sı frak­si­on kris­tal­laş­ma­sı ilə tən­zim­lən­miş­dir. Be­lə ki, ko­he­rent ele­ment­lə­rin və ağır NTE kon­sent­ra­si­ya­sı da­ha çox tə­ka­mül et­miş sü­xur növ­lə­ri­nə doğ­ru aza­lır, in­ko­he­rent ele­ment­lə­rin kon­sent­ra­si­ya­sı və yün­gül NTE isə ar­tır. Növ­bə­ti fakt on­dan iba­rət­dir ki, Gə­də­bəy int­ru­ziv komp­lek­si əhəng­li-qə­lə­vi maq­ma se­ri­ya­sı da­xi­lin­də for­ma­laş­mış və il­kin ərin­ti zən­gin­ləş­miş man­ti­ya subst­ra­tı­nın qis­mən əri­mə­si nə­ti­cə­sin­də əmə­lə gəl­miş­dir ki, bu da mik­roe­le­ment­lə­rin nis­bə­ti əsa­sın­da tər­tib edil­miş di­aq­ram­lar­la sü­but edil­miş­dir.

 

Açar söz­lər: Gə­də­bəy int­ru­zi­vi, na­dir tor­paq ele­ment­lə­ri, də­mir qru­pu ele­ment­lə­ri, mik­roe­le­ment­lər, təs­ni­fat di­aq­ram­la­rı, li­tos­fer man­ti­ya­sı, man­ti­ya plüm­la­rı, qis­mən əri­mə, il­kin ərin­ti­lə­rin tər­ki­bi

 

ƏDƏBİYYAT

 

Acosta-Vigil A., London D., Morgan G.B., Cesare B., Buick I., Hermann, J., Bartoli O. Primary crustal melt compositions: Insights into the controls, mechanisms and timing of generation from kinetics experiments and melt inclusions. Lithos,  Vol. 286-287, 2017, pp. 454-479, https.//doi.org/10.1016/  lithos.2017,05.20


Agrawal S., Guevara M., Verma S.P. Discriminant analysis applied to establish major-element field boundaries for tectonic varieties of basic rocks. International Geology Reviews, Vol. 46, 2004, pp. 575-594, hittps://doi.org/2747/0020-6814.46.7.575.


Barrat J.A., Zanda B., Moynier F., Bollinger C., Liorzou C., Bayon G. Geochemistry of CI chondrites: Major and trace elements, and Cu and Zn isotopes. Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 83, 2012, pp. 79-92.


Bédard J.H. Parameterizations of calcic clinopyroxene: Melt trace element partition coefficients. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, Vol. 15, 2014, pp. 303-336. Doi: 10.1002/ 2013GC005112.


Béguelin, P., Bizimis M., McIntosh E.C., Cousens B., Clague D.A. Source vs processes: Unraveling the compositional heterogeneity of rejuvenated-type Hawaiian magmas. Earth and Planetary Science Letters, Vol. 514, 2019, pp. 119-129.


Belousova E.A., Kostitsyn Y.A., Griffin W.L., Begg G.C., O’Reilly S.Y., Pearson N.J. The growth of the continental crust: Constraints from zircon Hf-isotope data. Lithos, Vol. 119, 2010, pp. 457-466.


Irvine Τ.N. Rocks whose composition is determined by crystal accumulation and sorting. The evolution of the igneous rocks Fiftieth Anniversary Perspectives. Princeton University Press. New Jersey, 1979, pp. 245-306.


Mammadov M.N., Babaeva G.J., Veliyev A.A., Abbasov K.F., Sariyev F.H., Bayramov A.A. Petrological factors of formation of central Lok-Garabakh zone intrusion complexes of upper Jurassic – early Cretaceous age. ANAS Transactions, Earth Sciences. No. 2, 2021, pp. 3-15, DOI: 10.33677/ggianas20210200059.


Middlemost E.A.K. Naming materials in the magma/igneous rock system. Elsevier, Earth-Science Reviews Vol. 37, No. 3-4, 1994, pp. 215-224; https://doi.org/10.1016/0012-8252(94)90029-9


Pearce J.A., Norry M.J. Petrogenetic Implications of Ti, Zr, Y, and Nb variations in volcanic rocks. Contrib. Mineral. Petrol., Vol. 69, 1979, pp. 33-47, http://dx.doi.org/10.1007/BF00375192


Rollinson H. Using geochemical data to understand geological processes. Cambridge University Press. 2021, 346 p.


Sun W., McDonough W. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes. Geological Society London Special Publications, 1989, pp. 313-345. DOI:10.1144/GSL.SP.1989.042/01.19


Imamverdiyev N.A., Vəliyev A.Ə., Həsənquliyeva M.Y. Kiçik Qafqazın gec kaynozoy kolliziya vulkanizminin petrologiya və geokimyası. Bakı, 2017, 320 s.


Аббасов К.Ф. Определение физико-химических условий образования пород Кедабекского интрузива на основе состава ильменита и титаномагнетита. Вестник Воронежского государственного университета, Серия: Геология, No. 1, 2023, c. 29-38.


Абдуллаев Р.Н. и др. Возрастное расчленение магматических образований северо-восточной части Малого Кавказа по данным K-Ar метода. Элм. Баку, 1979, 146 c.


Абдуллаев Р.Н. Мезозойский вулканизм северо-восточной части Малого Кавказа. Изд-во АН Азерб.ССР. Баку, 1963, 228 с.


Адамия Ш.А., Закариадзе Г.С., Лордкипанидзе М.Б. Эволюция древней континентальной окраины на примере альпийской истории Кавказа. Геотектоника, No. 4, 1977, с. 88-103.


Имамвердиев Н.А. Геохимия позднекайназойских вулканических комплексов Малого Кавказа. Nafta-Press. Баку, 2000, 191 с.


Керимов Г.И. Петрология и рудоносность Кедабекского рудного узла. Изд. АН Азерб. СССР. Баку, 1963, 222 с.


Мустафаев Г.В. Мезозойские гранитоиды Азербайджана и особенности их металлогении. Элм. Баку, 1977, 234 с.


Панов Д.И. Этапы геологического развития Кавказ-Иранского сегмента Средиземноморского пояса в мезозое и кайнозое. Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический, Изд-во Моск. ун-та. Т. 88, No. 4, 2013, с. 74-86.


Рустамов М.И. Геодинамика и магматизм Каспийско-Кавказского сегмента Средиземноморского пояса в фанерозое. Nafta-Press. Баку, 2019, 544 с.


Садыхов Э.А. Мезозойские плутонические комплексы Лок-Гарабагской зоны Малого Кавказа: Геохимическая характеристика, возраст и магматические источники. Автореф. на соиск. ученой степени к.г.-м.н. Санкт-Петербург, 2019, 22 с.

 

DOI: 10.33677/ggianas20230100095