Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank

Maykop (gec oliqosen-erkən miosen) palinoflorasi və onun Azərbaycanin stratiqrafiyasi və paleocoğrafiyasinda əhəmiyyəti

Bayramova Ş.Ş.1, Tağıyeva Y.N.2

1 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi, Geologiya və Geofizika İnstitutu, Azerbaycan AZ1143, Bakı şəh., H. Javid küç.119: shafaqbayram@rambler.ru

2 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi, H.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu, Azerbaycan AZ1143, Bakı şəh., H. Javid küç. 115: AZ1143: tagelena@rambler.ru

Xülasə

A-
A+

Təd­qi­qat işin­də pa­li­nof­lo­ra­ların bir­gə ya­şayış xüsu­siy­yət­lə­rin­dən is­ti­fa­də edə­rək gec Oli­qo­sen-er­kən Mio­sen­də Şa­maxı-Qo­bus­tan ra­yo­nu­nun iq­lim və bit­ki örtüyünün bir si­ra ele­ment­lə­ri­nin bər­pası təq­dim olu­nur. Bu mə­lu­mat­lar çap olun­muş ədə­biy­yat mən­bə­lə­rin­dən və hal-hazırkı pa­li­no­lo­ji təd­qi­qat­lar­dan əl­də olun­muş­dur. May­kop­da Qaf­qaz adasının cə­nub sa­hi­lin­də rütu­bət se­vən tro­pik, subt­ro­pik hə­mi­şə­yaşıl və yar­paqlı for­ma­ların, həm­çi­nin me­zo­fil, is­ti-müla­yim və müla­yim nüma­yən­də­lə­ri iş­ti­rak edən me­şə örtüyü üstünlük təş­kil edir­di. Ək­sə­riy­yə­ti en­li­yar­paqlı növlər (70%) təş­kil edir­di, çılpaq­to­xum­lu­lar qru­pu böyük müxtə­lif­li­yi ilə se­çi­lir­di, la­kin ta­be mövqe­yə ma­lik idi. İynə­yar­paqlı­lar arasın­da Ta­xo­di­oi­dea üstünlük təş­kil edir­di, şamın az miq­dar­da və dai­mi iş­ti­rakı er­kən Mio­sen­dən (Qaf­qaz re­gio­mər­tə­bə­si) baş­la­ya­raq müşa­hi­də olu­nur. Me­şə for­ma­si­ya­ları do­mi­nant ol­ma­yan– Ced­rus, Abi­es, Tsu­ga, La­rix iy­nə­yar­paqlı nüma­yən­də­lə­ri iş­ti­rak edən qarışıq iy­nə­yar­paqlı-en­li­yar­paqlı – qoz-fıstıq-palıd me­şə­lə­rin­dən, hə­mi­şə­yaşıl ele­ment­lər – Lau­rus, Mag­no­lia­ce­ae, Cup­res­sa­ce­ae iş­ti­rak edən subt­ro­pik me­şə­lər­dən və də­niz sa­hi­li bo­yu yayılmış pal­ma­lar bir­gə iş­ti­rak edən Ta­xo­di­um, Car­ya, Ul­mus, Mo­rus cins­lə­rin­dən iba­rət rütu­bət­li ovalıq və çay­bo­yu me­şə­lə­rin­dən təş­kil oinub.

Nə­ti­cə­lər göstə­rir ki, çöküntütop­la­ma əsa­sən Ru­pel əs­ri ər­zin­də və er­kən Hat əs­ri­nin əv­və­lin­də is­ti subt­ro­pik iq­lim şə­rai­tin­də baş ver­miş­dir (or­ta il­lik tem­pe­ra­tur (MAT) 16,5-21,3°C və ən so­yuq ayın or­ta tem­pe­ra­tu­ru (CMT) 5,5-13,3°C). Hatın ikin­ci yarısın­da iq­lim sə­rin­lə­şir və is­ti-müla­yim iq­li­min xırda­yar­paqlı Tur­qay flo­rası ki­fa­yət qə­dər çox yayılmış Pol­ta­va flo­rasını sıxışdırması baş ve­rir. Er­kən Mio­sen­də (Qaf­qaz əs­ri) re­gi­on­da şə­ra­it sta­bil­lə­şir və tem­pe­ra­tur Er­kən Oli­qo­sen­də­ki və­ziy­yə­ti­nə ox­şar olur. May­kop­da dağlıq me­şə nüma­yən­də­lə­ri­nin növ müxtə­lif­li­yi alt və or­ta mər­tə­bə­lə­rin mövcud ol­masını və bit­ki örtüyünün hündürlük qur­şaq­ları­na görə fəq­lən­di­yi­ni göstə­rir.


Açar sözlər
: pa­li­no­komp­leks­lər, Oli­qo­sen, Mio­sen, May­kop qru­pu, toz­cuq­lar və spor­lar, Cə­nu­bi Qaf­qaz

 

ƏDƏBİYYAT

 

Абих Г.А. Краткий обзор строения Апшеронского полуострова и некоторые сведения о минеральных произведениях Бакинской губернии. Зап. Кавк. отд. русск. геогр. общ., кн. VI, 1864, 129 с.


Азизбеков Ш.А. Геология Нахичеванской АССР. Госгеолтехиздат. Москва, 1961, 502 с.


Ализаде А.А. Майкопская свита Азербайджана и ее нефтегазоносность. Азнефтеиздат. Баку, 1945, 489  с.


Ализаде К.А., Узнадзе М.Д. Материалы по изучению флоры палеогена. Тр. Азерб. индустр. ин-та, вып. 4, Баку, 1951, с. 39-48.


Атлас миоценовых спорово-пыльцевых комплексов различных районов СССР. Госгеолтехиздат. Москва, 1956, 460 с.


Атлас олигоценовых спорово-пыльцевых комплексов различных районов СССР. Госгеолтехиздат. Москва, 1956, 312 с.


Ахметьев М.А. Kлимат земного шара в палеоцене и эоцене по данным палеоботаники. В кн.: (Семихатова М.А., Чумакова Н.М., ред.) Климат в эпохи крупных биосферных перестроек. Глава 1. Наука. Москва,  2004,  299 с., https://geocryology.files.wordpress.com/2013/05/climat.pdf.


Ахметьев М.А., Запорожец Н.И. Новые находки пальм из олигоценовых отложений Дарры-Дага (Нахичеванская АССР). Бюлл. МОИП, отдел геологический, No. 64, вып. 6, 1989, с. 57-67.


Ахметьев М.А., Запорожец Н.И., Головина Л.А., Попов С.В., Сычевская Е.К., Эфендиева М.А., Фейзуллаев А.А., Алиев Ч.С. Новые данные по стратиграфии майкопских отложений Центрального Гобустана. Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов, No. 1, 2007, с. 32-53.


Байрамова Ш.Ш., Тагиева Е.Н., Бабазаде А.Д. Микропалеонтологические исследования отложений Майкопской серии юго-восточного окончания Большого Кавказа (Азербайджан). ANAS Transactions, Earth Sciences, No. 1, 2021, с. 56-74, DOI: 10.33677/ggianas20210100055.


Богданович К.И., Губкин И.М., Прокопов К.А., Черноцкий С.И. Отчет о деятельности геол. ком. за 1911 г. Изв. Геол. ком., т. 31, 1912, 57 с.


Борзенкова И.И. Изменение климата в кайнозое. Гидрометеоиздат. Санкт-Петербург, 1992, 247 с.


Ганзей С.С. Хронология палеогеографических событий позднего кайнозоя Понто-Каспия (по данным метода треков). Автореф. дисс. канд. геогр. наук. Изд. МГУ. Москва, 1984, 24 с.


Голубятников Д.В. Главнейшие результаты геологических работ, произведенных на Апшеронском полуострове в 1903 году. Изв. Геол. ком., 1904, Т. 23, No. 5-6.


Гричук В.П. Палеоботанические индикаторы палеоклиматических реконструкций. В кн.: Методы реконструкции палеоклиматов. Наука. Москва, 1985, с. 20-28.


Джабарова Х.С. Некоторые данные о майкопской растительности по данным спорово-пыльцевого анализа района Ялама (Азербайджан). ДАН Азерб. ССР, 1960, Т. 16, No.1, c. 57-59.


Джабарова Х.С., Касумова Г.М. Дополнительные материалы об ископаемых растениях из майкопских отложений Талыша (на основании отпечатков растений и данных спорово-пыльцевого анализа). Доклады АН Азерб. ССР, Т. 18, No. 11, 1961, с. 1081-1083.


Долуханов П.М. История Средиземных морей. Наука. Москва, 1988, 144 с.


Запорожец Н.И., Ахметьев М.А. Палеоботаническое изучение разреза майкопской серии олигоцена-нижнего миоцена по р. Белая выше г. Майкопа, Предкавказье. Стратиграфия. Геологическая корреляция, Т. 25, No. 6, 2017, с. 61-83, DOI: 10.7868/S0869592X17060047.


Зубаков В.А. Глобальные климатические события неогена. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1990, 223 с.


Каревская И.А. Спорово-пыльцевой анализ при палеогеографических и геоморфологических исследованиях. Учебное пособие. МГУ. Географический факультет. Москва,1999, 113 с.


Касумова Г.М. О флоре нижнего олигоцена в районе Даррыдаг (Нахичевань). Докл. АН Азерб. ССР, т. 27, No. 1, 1961, с. 161-162.


Касумова Г.М. Флора олигоценовых отложений северо-восточных предгорий Малого Кавказа. Изд. АН Азерб. ССР. Баку, 1966, 85 с.


Климат в эпохи крупных биосферных перестроек. Наука. Москва, 2004, 299 с. https://geocryology.files.wordpress.com/2013/05/climat.pdf


Мамедов А.В., Работина Е.Н. Ландшафтно-климатические условия эоцена и олигоцена на территории Азербайджана. Известия АН СССР. Сер. Географическая, Москва, 1990, No. 5, с. 79-87.


Невесская Л.А., Гончарова И.А., Ильина Л.Б. и др. Региональная стратиграфическая шкала неогена Восточного Паратетиса. Советская геология, No.  9, 1984, с. 37-49.


Палибин И.В. Нижнеолигоценовая флора горы Даррыдаг в бассейне Аракса (Закавказье). Труды Ботанического института АН СССР, серия 1, вып. 6, 1947, с. 7-27.


Палибин И.В. Этапы развития флоры прикаспийских стран со времени мелового периода. Москва, Ленинград, Изд. АН СССР, 1936, 60 c.


Попов С.В., Антипов М.П., Застрожнов А.С., Курина E.E., Пинчук Т.Н. Колебания уровня моря на северном шельфе Восточного Паратетиса в олигоцене-неогене. Стратиграфия. Геологическая корреляция, Т. 18, No. 2, 2010, с. 99-124.


Попов С.В., Табачникова И.П., Банников А.Ф., Сычевская Е.К., Пинчук Т.Н., Ахметьев М.А., Запорожец Н.И., Ван дер Боон А., Крайшман В., Столяров А.С., Крховски Я. Лектостратотип майкопской серии по р. Белая выше г. Майкопа (Западное Предкавказье) в его олигоценовой части. Стратиграфия. Геологическая корреляция, Т. 27,  No. 3, 2019, с. 70-92, DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-592X27370-92 .


Салаев С.Г. Олигоцен-миоценовые отложения юго-восточного Кавказа и их нефтегазоносность. Изд. АН Азерб.ССР.  Баку, 1961, 253 с.


Стратиграфический словарь СССР. Палеоген. Неоген. Четвертичная система. Недра. Ленинград, 1982, 616 с.


Султанов К.М., Исаев С.А. Палеобиогеохимия моллюсков Азербайджана. Элм. Баку, 1982, 180 с.


Тагиева Е.Н. Эволюция природных условий Азербайджана в кайнозое. Известия НАН Азербайджана. Науки о Земле, 2008, No. 2, с. 106-116.


Тагиева Е.Н. Эволюция растительности и климата Азербайджана в кайнозое. Дис. на соиск. уч. степ. доктора географич. наук. Инст. географии им. акад. Г.А.Алиева НАН Азербайджана, Баку,  2011, 371 с.


Фейзуллаев А.А., Тагиев М.Ф., Исмайлова Г.Г. Углеводородный потенциал майкопских отложений Шамахы-Гобустанского района. Геолог Азербайджана, No. 5, 2000, c. 110-119.


Филиппова Н.Ю. Палинология верхнего плиоцена – среднего плейстоцена юга Каспийской области. ГЕОС. Москва, 1997,164 с.


Хаин В.Е., Шарданов А.Н. Геологическая история и строение Куринской впадины. Изд. АН Аз. ССР. Баку, 1952, 237 с.


Халилов Г.А. Палеогеоморфология Азербайджанской части Большого Кавказа в олигоцен-раннемиоценовой эпохе неотектонического этапа. Вестник БГУ. Серия естественных наук,  No. 1, 2000, с. 204-211.


Шатский Н.С., Меннер В.В. Миоцен юго-восточного окончания Кавказа. Бюл.МОИП, т. 5, кн. 1, 1927.


Шахбазова В.Г. Растительность и климат майкопского времени восточного Азербайджана по данным спорово-пыльцевого анализа. Сборник № 4 Азербайджанского палеонтологического общества, Баку, 2001, 119-123 с.


Ярмоленко А.В. Ископаемые древесины майкопской свиты юго-восточного Закавказья. Тр. Ботан. Ин-та АН СССР, сер. 1, вып. 5, 1941, с. 13-35.


Ясаманов Н.А. Ландшафтно-климатические условия юры, мела и палеогена Юга СССР. Недра. Москва, 1978, 224 с.


Abdullayev E., Baldermann A., Warr L.N., Grathoff G., Tağıyeva Y.N. New constrains on the depositional environment of the Eastern Paratethys: Implications from the Miocene Diatom Suite (Azerbaijan). Sedimentary Geology, Vol. 411, 2020, https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2020.105794.


Abreu V., Nummedal D. Miocene to Quaternary sequence stratigraphy of the South and Central Caspian basins. In: (P.O.Yilmaz and G.H.Isaksen, ed.) Oil and gas of the Greater Caspian area. AAPG Studies in Geology, Vol. 55, 2007, pp. 65-86.


Aghayeva V., Sachsenhofer R.F., van Baak C.G.C., Bechtel A., Hoyle T.M., Selby D., Shiyanova N., Vincent S.J. New geochemical insights into Cenozoic source rocks in Azerbaijan: implications for petroleum systems in the South Caspian region. Journal of Petroleum Geology, Vol. 44, No. 3, 2021, pp. 349-384, https://doi.org/10.1111/jpg.12797.


Bechtel A., Movsumova U., Pross J., Gratzer R., Coric S., Sachsenhofer R.F. The Oligocene Maikop series of Lahich (eastern Azerbaijan): Paleoenvironment and oil-source rock correlation. Organic Geochemistry, Vol. 71, 2014, pp. 43-59, https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2014.04.005.


Efendiyeva M.A. Anoxia in waters of the Maikop paleobasin (Tethys Ocean, Azeri sector), with implications for the modern Caspian Sea. Geo-Mar. Lett., Vol. 24, 2004, pp. 177-181.


Grimm E.C. CONISS: a FORTRAN 77 program for stratigraphically constrained cluster analysis by the method of incremental sum of squares. Comput. and Geosci., Vol. 13, No. 1, 1987, pp. 13-35.


Hudson S.M., Johnson C.L., Efendiyeva M.A., Rowe H.D., Feyzullayev A.A., Aliyev Ch.S. Stratigraphy and geochemical characterization of the Oligocene-Miocene Maikop series: Implications for the paleogeography of Eastern Azerbaijan. Tectonophysics, Vol. 451, 2008, pp. 40-55, https://doi.org/10.1016/j.tecto.2007.11.045.


Iversen J. Viscum. Hedera and Ilex as climatic indicators. A contribution to the study of the Post-Glacial temperature climate. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, Vol. 66, 1944, pp. 463-483.


Keller G. Paleoclimatic analylises of Middle Eocene through Oligocene planktic foraminiferal faunas. Marine Micropaleontology, Elsevier Science Publishers B.V. Amsterdam, Printed in the Netherlands, 1983, pp. 463-486.


Sachsenhofer R.F., Popov S.V., Akhmetiev M.A., Bechtel A., Gratzer R., Groß D., Horsfield B., Rachetti A., Rupprecht B., Schaffar W.B.H., Zaporozhets N.I. The type section of the Maikop Group (Oligocene-lower Miocene) at the Belaya River (North Caucasus): Depositional environment and hydrocarbon potential. Journal AASP Bulletin, Vol. 101, No. 3, 2017, pp. 289-319, https://doi.org/10.1306/08051616027.


Shatilova I., Mchedlishvili N., Rukhadze L., Kvavadze E. The history of the flora and vegetation of Georgia (South Caucasus). Georgian National Museum Institute оf Paleobiology. Tbilisi, 2011, 200 p.


Traverse A. Paleopalynology. Springer. 2007, DOI:10.1007/978-1-4020-5610-9.


Zachos J.C., Pagani M.O., Sloan L.C., Thomas E., Billups K. Trends, Rhythms, and Aberrations in Global Climate 65 Ma to Present. Science, Vol. 292(5517), 2001, рр. 686-693.


Felix J. Untersuchen uber fossilen Holzer aus dem Caucasus. Ztsch. D. Deutsch. Geol. Gesselsch. Berlin, Vol. 46 (1), 1894, pp. 88-129.


Szafer W. Flora plioceńska z Krościenka n/Dunajcem Vol. 1,2, nakt. Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków, 1946.

 

DOI: 10.33677/ggianas20230100091