Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 1, 2023
Məqaləni yüklə fullIssue_icon

Xüsusi müqavimət əsasında Cənubi Kalimantanın Tanax Bumbu dairəsinin andezit süxurlarının identifikasiyası və təsnifatı

Vaxyono S.K., Sireqar S.S., Putri R.A. Sari N., Vianto T., Nasrullox A.V.

Fiziki tədqiqatlar proqramı, Lambunq Manqkurat Universiteti, İndoneziya Banjarbaru 70714, Indonesia: scwahyono@ulm.ac.id

Xülasə

A-
A+

Ta­nax Bum­bu dai­rə­sin­də ti­kin­ti sek­to­run­da ge­niş is­ti­fa­də edi­lən an­de­zit süxur­larının böyük eh­ti­yat­ları mövcud­dur. Bu təd­qi­qatın məq­sə­di İndo­ne­zi­ya, Cə­nu­bi Ka­li­man­tanın Ta­nax Bum­bu dai­rə­sin­də an­de­zit­lə­rin ye­ni ya­taq­larının ax­tarışın­dan iba­rət­dir. Bu­na na­il ol­maq üçün ge­oe­lekt­rik me­tod əsasın­da Ven­ner kon­fi­qu­ra­si­ya­ları ölçülmə­lə­ri və 2D mo­del­lə­ri al­maq üçün li­to­lo­ji tip­lə­ri, həm­çi­nin Ta­nax Bum­bu qraflığının Bu­kit-Ba­ru kən­din­də an­de­zit süxur­larının qalınlığını təh­lil edir­lər. Ölçülmə­lər hə­rə­si­nin uzun­lu­ğu 270 m və elekt­rod­lar arası mə­sa­fə 10 m olan dörd zo­laq­da aparılır. Elekt­rod­ların yer­ləş­mə­si Ven­ner kon­fi­qu­ra­si­yası­na müva­fiq­dir. Mə­lu­mat­ların emalı AGI EarthI­ma­ger 2D və Sur­fer proq­ram tə­mi­natı va­si­tə­si­lə hə­ya­ta ke­çi­ri­lir. Mə­lu­mat­ların emal nə­ti­cə­lə­ri an­de­zit süxur­ları çıxışları olan təd­qi­qat ra­yo­nu­nun geo­lo­ji şə­ra­it­lin­də xüsu­si müqa­vi­mə­tə ma­lik 2D köndə­lən kə­sim­lə­rin kor­rel­ya­si­yası və əv­vəl­ki təd­qi­qat­lar­la in­terp­re­ta­si­ya olun­muş­dur. Mə­lu­mat­ların təh­li­li və in­terp­re­ta­si­ya nə­ti­cə­lə­ri Sur­fer proq­ram tə­mi­natı va­si­tə­si­lə li­to­lo­ji kə­si­liş­də əks olu­nur. Bu li­to­lo­ji kə­si­liş süxur qat­larının də­rin­lik və qalınlığını əks et­di­rə­rək, Ta­nax Bum­bu qraflığının Bu­kit-Ba­ru kən­din­də an­de­zit süxur­larının varlığı haqqın­da mə­lu­mat ve­rir. 2D köndə­lən kə­sim­lə­rin iden­ti­fi­ka­si­yası əsasın­da be­lə nə­ti­cə çıxar­maq olur ki, üç tip li­to­lo­ji qat: gil – 10-45 Ωm, qum­daşı – 45-333 Ωm və an­de­zit – 333-550 Ωm xüsu­si müqa­vi­mət­li aş­kar olun­muş­dur. İkiölçülü in­terp­re­ta­si­ya nə­ti­cə­lə­ri göstə­rir ki, an­de­zit 1-67 m də­rin­lik­də yer­lə­şir və 4-42 m qalınlıq­la sə­ciy­yə­lə­nir, 333-550 Ωm xüsu­si müqa­vi­mə­tə ma­lik­dir.


Açar sözlər:
Ta­nax Bum­bu, an­de­zit süxur­ları, Bu­kit-Ba­ru kən­di, Ven­ner kon­fi­qu­ra­si­yası, xüsu­si müqa­vi­mət me­to­du

 

ƏDƏBİYYAT


Antosia R.M., Mustika, Putri I.A., Rasimeng S., Dinata O. Andesite prospect at West Sungkai of North Lampung: Its distribution based on electrical resistivity tomography. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP Publishing, Vol. 882, No. 1 (012086), 2021, pp. 9.


Carlson D.H., Plummer C.C., McGeary D. Physical Geology – Earth Revealed (Seventh edition). McGraw-Hill. 2008, 640 p.


Ilmi I., Taufan Y.A., Denis M., Agus Nur A., Syafri I. Identification of andesite prospects using the geoelectrical method in Cilaku District, Cianjur Regency, West Java. Bulletin of Scientific Contribution: GEOLOGY, Vol. 16, No. 3, 2018, pp. 229-236 (in Indonesian).


Jayadi H., Meidji I.U., Tang B.Y. Identifying andesite rocks sources using geoelectrical resistivity in Loli, Donggala Regency, Central Sulawesi. Journal of Physical Science and Engineering, Vol. 4, No. 2, 2019, pp. 45-54.


Johnson C., Affolter M.D., Inkenbrandt P., Mosher C. An introduction to geology. Free textbook for college-level introductory geology courses. Salt Lake Community College. 2017.


King H.M. Pictures of igneous rocks. Andesite [online]. Geo­logy.com. Available from: https://geology.com/rocks/andesite.shtml, 2018, [Accessed 10 Jun 2022]


Kusmita T., Iwalzi. 2D electrical resistivity imaging to determine depth of andesite spreading at Tanjung Batu, Jambi as eco-friendly exploration of minerals method. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 926, No. 1 (012046), 2021, pp. 1-7.


Lenggono T., Putra D.P.E., Setianto A. The quality and distribution of andesite rock for construction materials. Journal of Applied Geology, Vol. 3, No. 2, 2018, pp. 73-82.


Prastowo R., Helmi H., Trianda O., Umam R. Identification of andesite resource potential in Kalirejo Area, Kokap Sub-District, Kulon Progo using resistivity method. Forum Geografi, Vol. 35, No. 1, 2021, pp. 74-84.


Price M., Walsh K. Rocks and Minerals. Dorling Kindersley Limited. 2005, 224 p.


Saputro H., Winingsih P.H. The characterization of BANDIT (andesite rock) at laboratory scale in Laksanamekar village. AIP Conference Proceedings, Vol. 2014, No. 1, 2018, id. 020141.


Simamora S.T., Wahyono S.C., Siregar S.S. Identification of andesite rocks using the 2D geoelectrical method in the Pengaron Area, South Kalimantan. Jurnal Fisika Unand, Vol. 9, No. 4, 2020, pp. 487-494.


Wahyono S.C., Atmadja K.G., Siregar S.S. Identification of andesite rock based on the resistivity value in Satui Area, South Kalimantan. Jurnal Geofisika Eksplorasi, Vol. 6, No. 3, 2020, pp. 173-182.

 

DOI: 10.33677/ggianas20230100088