Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 2, 2022
Məqaləni yüklə fullIssue_icon

Qeyri-bircins mühitin tektonik maqnit-paleomaqnit xəritələnməsi: onun Şərqi Aralıq dənizi (Şimali İsrail) ərazisi üçün əhəmiyyəti

Lev Eppelbaum1,2, Yuriy Kats2

 

1 Tel-Əviv Universitetinin dəqiq elmlər fakültəsi, geofizika kafedrası İsrail, Tel-Aviv, Ramat-Aviv 6997801

2 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Azadlıq pr. 20, Bakı, AZ 1010, Azərbaycan

3 Təbii Tarix muzeyi və Şteynqartd milli tədqiqat mərkəzi, Tel-Əviv Universitetinin Təbiət elmləri fakültəsi İsrail, Tel-Aviv, Ramat-Aviv 6997801

Xülasə

A-
A+

Oke­an­dan kon­ti­nent zo­nası­na ke­çid, həm­çi­nin cpre­dinq və li­tos­fer pli­tə­lə­ri­nin qo­vuş­ma mə­kan­ları Ye­rin geo­lo­ji baxım­dan ən mürək­kəb  re­gi­on­ların­dandır.  Ye­rin ən böyük: Av­roa­si­ya və hond­va­na li­tos­fer pli­tə­lə­rin qov­şağın­da yer­ləş­miş Şər­qi Aralıq də­niz əra­zi­si bu de­yi­lən­lə­rə par­laq nümu­nə­dir. Maq­nit ano­ma­li­ya­larının kə­miy­yət ana­li­zi mürək­kəb rel­ye­fin mai­li maq­nit­ləş­mə (1) və müxtə­lif də­rə­cə­li ano­ma­li­ya­ların üstə-üstə düşmə­si şə­ra­it­lə­rin­də in­terp­re­ta­si­ya əmə­li­yat­ları tət­biq et­mə­yə im­kan ve­rən qa­baqcıl me­to­di­ka­lar­dan is­ti­fa­də et­mək­lə ye­ri­nə ye­ti­ril­miş­dir.  İsra­i­lin şi­malın­da – Qa­li­ley də­ni­zi, Kar­me­lan  və Mal­ki­şon ki­mi bir ne­çə mürək­kəb geo­lo­ji ra­yon­ların maq­nit ano­ma­li­ya­larının də­qiq ana­li­zi nümu­nə­lə­ri təq­dim  olun­muş­dur. Be­lə ke­çid zo­na­larının pa­leo­maq­nit xə­ri­tə­lən­mə­si­nin me­to­du həm kon­ti­nen­tal, həm də oke­an plat­for­ma­larının pa­leo­maq­nit re­konst­ruk­si­ya­ları, maq­ni­to­ak­tiv süxur­ların ra­dio­met­rik­li­yi­nin qey­diy­yat nə­ti­cə­lə­ri, peyk mə­lu­mat­larının öyrə­nil­mə­si, tek­to­nik-struk­tur re­konst­ruk­tur­si­ya­lar, bio­coğ­ra­fi təh­lil və müxtə­lif geo­fi­zi­ki təd­qi­qat nə­ti­cə­lə­ri­nin is­ti­fa­də­si­nə, xə­ri­tə­lə­mə me­tod­larının komp­leks­ləş­di­ril­mə­si­nə əsas­lanmışdır.  Geo­di­na­mik pa­leo­maq­nit xə­ri­tə­lə­mə nə­in­ki mühi­tin çox­sə­viy­yə­li struk­tur qey­ri-bir­cins­li­yi­ni, həm­çi­nin qo­vuş­ma (ke­çid) zo­na­ları­na xas olan  müxtə­lif yaşlı geo­di­na­mi­kanın mürək­kəb ele­ment­lə­ri­ni ək­set­dir­mə­yə im­kan ve­rir. İsrail­də komp­leks pa­leo­maq­nit xə­ri­tə­lən­mə­si üçün pa­leo­maq­nit və ra­dio­met­rik me­tod­lar­la (həm­çi­nin struk­tur-tek­to­nik üsul­lar­la) öyrə­nil­miş ra­yon­lar se­çil­miş­dir: 1) ət­raf zo­na­lar­la (əv­vəl­lər bu ra­yon­ların  qu­rul­muş sxem­lə­ri kor­rek­tə edil­miş və əla­və­lər edil­miş) bir­lik­də Qa­li­ley də­ni­zi, 2) Kar­mel ra­yo­nu və 3) At­lit ra­yo­nu (Kar­mel ra­yo­nu­nun da­xi­li his­sə­si) Kar­mel ra­yo­nu üçün Alt tə­ba­şir trap­larının ak­ku­mul­ya­tiv sət­hi­nin ta­vanı üzrə qu­rul­muş pa­leo­maq­nit pro­fil re­gio­nun pa­leo­geo­di­na­mik in­ki­şaf ta­ri­xi­nin mürək­kəb­li­yi­ni ba­riz şə­kil­də nüma­yiş et­di­rir. Mürək­kəb mühit­lə­rin pa­leo­maq­nit xə­ri­tə­lən­mə­si­lə ya­naşı maq­nit ano­ma­li­ya­larının kə­miy­yət­cə in­terp­re­ta­si­ya əmə­liy­yat­larının  bir­lik­də aparıl­masının ef­fek­tiv­li­yi haqqın­da nə­ti­cə çıxarılmışdır. 3.6-2.0 mln il əv­vəl­ki dövr üçün iş­lə­nil­miş pa­lins­pa­tik re­konst­ruk­si­ya  bu geo­lo­ji za­man kə­si­yi­nin mühüm  tek­to­nik-maq­ma­tik xüsu­siy­yət­lə­ri­nin aş­kar­lan­ması­na  im­kan ve­rir.


Açar sözlər:
pa­leo­maq­nit xə­ri­tə­lə­mə, pa­leo­maq­nit pro­fil­lə­mə, maq­nit mə­lu­mat­larının təh­li­li, tek­to­nik-struk­tur in­terp­re­ta­si­ya, komp­leks ana­liz, pa­lins­pa­tik re­konst­ruk­si­ya

 

ƏDƏBİYYAT


Apter D.B. High pressure indicator minerals from the Rakefet magmatic complex (RMC). Mt. Carmel, Israel. Proceed. of the Geological Society of South Africa Kimberley Diamond Symposium, Kimberley, South Africa, 2014.

Behar G., Shaar R., Tauxe L., Asefaw H., Ebert Y., Heimann A., Koppers A.A.P., Ron H. Paleomagnetism and paleosecular variations from the Plio-Pleistocene Golan Heights volcanic plateau, Israel. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, Vol. 20, No. 9, 2019, pp. 4319-4334.


Beiki M. TSVD analysis of Euler deconvolution to improve estimating magnetic source parameters: an example from the Åsele area, Sweden. Jour. of Applied Geophysics, Vol. 90, 2013, pp. 82-91.


Ben-Avraham Z. The structure and tectonic setting of the Levant continental margin, Eastern Mediterranean. Tectonophysics, Vol. 46, No. 3-4, 1978, pp. 313-331.


Ben-Avraham Z., Ginzburg A. Displaced terranes and crustal evolution of the Levant and the eastern Mediterranean. Tectonics, Vol. 9, 1990, pp. 613-622.


Ben-Avraham Z., Hall J. Geophysical survey of Mount Carmel structure and its extension into the eastern Mediterranean. Journal of Geophysical Research, Vol. 82, No. 5, 1977, pp. 793-802.


Ben-Avraham Z., Schattner U., Lazar M., Hall J.K., Ben-Gai Y., Neev D., Reshef M. Segmentation of the Levant continental margin, eastern Mediterranean. Tectonics, TC5002, Vol. 25, 2006, pp. 1-17.


Ben-Avraham Z., Shoham Y., Ginzburg A. Magnetic anomalies in the eastern Mediterranean and the tectonic setting of the Eratosthenes Seamount. Geophys. J. R. Astron. Soc., Vol. 45, No. 1, 1976, pp. 105-123. 


Ben-Avraham Z., Shoham Y., Klein E., Michelson H., Serruya C. Magnetic survey of Lake Kinneret - central Jordan Valley, Israel. Marine Geophysical Research, Vol. 4, No. 3, 1980, pp. 257-276.


Ben-Avraham Z., Ten-Brink U., Bell R., Reznikov M. Gravity field over the Sea of Galilee: evidence for a composite basin along a transform fault. Jour. of Geophysical Research, Vol. 101, No. B1, 1996, pp. 533-544.


Ben-Avraham, Z., Ginzburg A., Makris J., Eppelbaum L. Crustal structure of the Levant basin, eastern Mediterranean. Tectonophysics, Vol. 346, No. 1-2, 2002, pp. 23-43.


Blakely R.J. Potential Theory in gravity and magnetic applications. Cambridge Univ. Press. Cambridge, UK, 1995, 435 p.


Bosworth W., Huchon P., McClay K. The Red Sea and Gulf of Aden basins. Jour. of African Earth Sciences, Vol. 43, 2005, No. 1-3, pp. 334-378.


Cande S.C., Kent D.V. A new geomagnetic polarity time scale for the Late Cretaceous and Cenozoic. Jour. of Geophysical Research, Vol. 97, No. B10, 1992, pp. 13,917-13,951.


Creer K.M., Irving E., Runcorn S.K. The direction of the geomagnetic field in remote epochs in Great Britain. Jour. of Geomagnetism and Geoelectricity, Vol. 6, 1954, pp. 163-168.


Dembo N., Hamiel Y., Granot R. Intraplate rotational deformation induced by faults: Carmel-Gilboa fault system as a case study. Geological Survey of Israel, Report No. GSI/19/2015, Jerusalem, 2015, pp. 1-32.


Dobrzhinetskaya L., Mukhin P., Wang Q., Wirth R., O'Bannon E., Zhao W., Eppelbaum L., Sokhonchuk T. Moissanite (SiC) with metal-silicide and silicon inclusions from tuff of Israel: Raman spectroscopy and electron microscope studies. Lithos, Vol. 310-311, 2018, pp. 355-368.


Dvorkin A., Kohn B.P. The Asher volcanics, northern Israel: Petrography, mineralogy, and alteration. Israel Journal of Earth Sciences, Vol. 38, 1989, pp. 105-123.


Eppelbaum L. and Katz Yu. Akchagylian hydrospheric phenomenon in aspects of deep geodynamics. Stratigraphy and sedimentation of oil-gas basins, No. 2, 2021b, pp. 8-26.


Eppelbaum L., Ben-Avraham Z., Katz Y. Integrated analysis of magnetic, paleomagnetic and K-Ar data in a tectonic complex region: an example from the Sea of Galilee. Geophysical Research Letters, Vol. 31, No. 19, L19602, 2004, pp. 1-4.


Eppelbaum L., Katz Y., Ben-Avraham Z. Mt. Carmel structure as a plate tectonics phenomenon. Trans. of the Conf. of the Israel geological society annual meeting, Beit-Shean, Israel, 2006, p. 31.


Eppelbaum L., Katz Yu. Significant tectono-geophysical features of the African-Arabian tectonic region: An overview. Geotectonics (Springer), Vol. 54, No. 2, 2020, pp. 266-283.


Eppelbaum L.V. Combined interpretation of gravity and magnetic fields over the Rosh Ha-Ayin structure, Israel. Proceed. of the Conf. of the Geological Society of America, North-Central section, Iowa, USA, Vol. 28, No.6, 1996, p. 38.


Eppelbaum L.V. Comparison of 3D integrated geophysical modeling in the South Caucasian and Eastern Mediterranean segments of the Alpine-Himalayan tectonic belt. Ptroceedings of the ANAS. Sciences of Earth, No. 3, 2015a, pp. 25-45 (in Russian).


Eppelbaum L.V. Study of magnetic anomalies over archaeological targets in urban conditions. Physics and Chemistry of the Earth, Vol. 36, No. 16, 2011, pp. 1318-1330.


Eppelbaum L.V., Ben-Avraham Z., Katz Y., Cloetingh S., Kaban M. Combined Multifactor Evidence of a Giant Lower-Mantle Ring Structure below the Eastern Mediterranean. Positioning, Vol. 11, 2020, pp. 11-32.


Eppelbaum L.V., Ben-Avraham Z., Katz Y., Cloetingh S., Kaban M. Giant quasi-ring mantle structure in the African-Arabian junction: Results derived from the geological-
geophysical data integration. Geotectonics (Springer), Vol. 55, No. 1, 2021, pp. 67-93.


Eppelbaum L.V., Ben-Avraham Z., Katz Y.I. Structure of the Sea of Galilee and Kinarot Valley derived from combined geological-geophysical analysis. First Break, Vol. 25, No. 1, 2007, pp. 21-28.


Eppelbaum L.V., Katz Yu.I. Deep tectono-geodynamic aspects of development of the Nubian-Arabian Region. In: (Ed. L. Jawad) The Arabian seas biodiversity, environment challenges and conservation measures. Springer. 2021a, pp. 199-237.


Eppelbaum L.V., Katz Yu.I. Eastern Mediterranean: Combined geological-geophysical zonation and paleogeodynamics of the Mesozoic and Cenozoic structural-sedimentation stages. Marine and Petroleum Geology, Vol. 65, 2015c, pp. 198-216.


Eppelbaum L.V., Katz Yu.I. Geodynamic-paleomagnetic mapping of the heterogeneous geological structure of the junction zone of the Mesozoic Terrane Belt and the Dead Sea Transform. Trans. of the 17th EUG Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 24, EGU22-1919, 2022, Vienna, Austria.


Eppelbaum L.V., Katz Yu.I. Newly developed paleomagnetic map of the Easternmost Mediterranean Unmasks geodynamic history of this region. Central European Jour. of Geosciences (Open Geosciences), Vol. 7, No. 1, 2015b, pp. 95-117.


Eppelbaum L.V., Katz Yu.I. Paleomagnetic mapping in various areas of the Easternmost Mediterranean based on an integrated geological-geophysical analysis. In: (Eppelbaum L., ed.) New Developments in Paleomagnetism Research, Ser.: Earth Sciences in the 21st Century, Nova Science Publisher. NY, 2015a, pp. 15-52.


Eppelbaum L.V., Khesin B.E. Geophysical studies in the Caucasus. Springer. Heidelberg – N.Y., 2012, 411 p. 


Eppelbaum L.V., Khesin B.E., Itkis S.E. Prompt magnetic investigations of archaeological remains in areas of infrastructure development: Israeli experience. Archaeological Prospection, Vol. 8, No. 3, 2001, pp. 163-185.


Eppelbaum L.V., Mishne A.R. Unmanned airborne magnetic and VLF investigations: Effective geophysical methodology of the near future. Positioning, Vol. 2, No. 3, 2011, pp. 112-133.


Eppelbaum L.V., Nikolaev A.V., Katz Y.I. Space location of the Kiama paleomagnetic hyperzone of inverse polarity in the crust of the eastern Mediterranean. Doklady Earth Sciences (Springer), Vol. 457, No. 6, 2014, pp. 710-714.


Eppelbaum L.V., Vaksman V.L., Kouznetsov S.V., Sazonova L.M., Smirnov S.A., Surkov A.V., Bezlepkin B., Katz Y., Korotaeva N.N., Belovitskaya G. Discovering of microdiamonds and minerals-satellites in Canyon Makhtesh Ramon (Negev desert, Israel). Doklady Earth Sciences (Springer), Vol. 407, No. 2, 2006, pp. 202-204.


Eppelbaum L.V. Quantitative interpretation of magnetic anomalies from bodies approximated by thick bed models in complex environments. Environmental Earth Sciences, Vol. 74(7), 2015b, pp. 5971-5988.


Eppelbaum L.V., Katz Y.I. and Ben-Avraham Z. Advanced combined geophysical-geological mapping of the Sea of Galilee and its vicinity. In: (A. di Mauro, A. Scozzari, S. Soldovieri, Eds.) Instrumentation and measurement technologies for water cycle management. Springer. 2022, pp. 145-168.


Esperanca S., Garfunkel Z. Ultramafic xenoliths from the Mt. Carmel area (Karem Maharal volcano), Israel. Lithos, Vol. 19, No. 1, 1986, pp.  43-49.


Florio G., Fedi M. Multiridge Euler deconvolution. Geophysical Prospecting, Vol. 62, No. 2, 2014, pp. 333-351.


Folkman Y. Magnetic and gravity investigations of the crustal structure in Israel (in Hebrew, English abstract). PhD Thesis, Tel Aviv Univ., Tel Aviv, Israel, 1976.


Frank U., Schwab M.J., Negendank J. F.W. A lacustrine record of paleomagnetic secular variations from Birkat Ram, Golan 


Heights (Israel) for the last 4400 years. Physics of the Earth and Planetary Interior, Vol. 133, No. 1-4, 2002, pp. 21-34.


Freund R., Oppenheim M.J., Schulman N. Direction of magnetization of some basalts in the Jordan Valley and Lower Galilee (Israel). Israel Jour. of Earth Sciences, Vol. 14, 1965, pp. 37-74.


Fukuyo N., Oda H., Yokoyama Y., Clark G., Yamamoto Y. Magnetic mapping of a speleothem from the southern Pacific with a scanning SQUID microscopy and its magnetic mineralogy. Trans. of the Japan Geoscience Union, MTT48-06, Makuhari Messe, Chiba, Japan, 26-30 May 2019.


Gamkrelidze I. Geodynamic evolution of the Caucasus and adjacent areas in Alpine time. Tectonophysics, Vol. 127, No. 3-4, 1986, pp. 261-277.


Garfunkel Z. and Derin B. Reevaluation of the latest Jurassic-Early Cretaceous history of the Negev and the role of magmatic activity. Israel Journal of Earth Sciences, Vol.  37, 1988, pp. 43-52.


Garfunkel Z. Tectonic setting of Phanerozoic magmatism in Israel. Israel Jour. of Earth Sciences, Vol. 38, Nos. 2-4, 1989, pp. 51-74.


Garfunkel Z., Almagor G. Geology and structure of the continental margin off northern Israel and the adjacent part of the Levantine basin. Marine Geology, Vol. 62, No. 1-2, 1984, pp. 105-131.


Garfunkel Z., Zak I., Freund R. Active faulting in the Dead Sea Rift. Tectonophysics, Vol. 80, 1981, pp. 1-26.


Ginzburg A., Eppelbaum L. A combined 3-D interpretation of the Carmel gravity and magnetic anomalies. Report prepared on behalf of Oilfields Ltd., Israel, 1993, pp. 1-42.


Glevasskaya A.M., Mikhailova N.P. Paleomagnetic mapping of volcanogenic rocks. In: Application of Rock Magnetism for Geological Mapping. Nedra. Leningrad, 1986, pp. 166-176 (in Russian).


Goguitchaichvili A., Cervantes M.A., Calvo-Rathert M., Camps P., Sologashvili J., Maissuradze G. Gilbert-Gauss geomagnetic reversal recorded in Pliocene volcanic sequences from Lesser Caucasus: revisited. Earth, Planets and Space, Vol. 61, 2009, pp. 71-82.


Griffin W.L., Gain S.E.M., Huang J.-X., Belousova E.A., Toledo V., O'Reilly S.Y. Permian to quaternary magmatism beneath the Mt Carmel area, Israel: Zircons from volcanic rocks and associated alluvial deposits. Lithos, Vols. 314-315, 2018, pp. 307-322.


Gvirtzman G., Klang A., Rotstein Y. Early Jurassic shield volcano below Mount Carmel: New interpretation of the magnetic and gravity anomalies and implication for Early Jurassic rifting. Israel Journal of Earth Sciences, Vol. 39, 1990, pp. 149-159. 


Gvirtzman G., Steinitz G. The Asher Volcanics – an Early Jurassic event in the northern Israel. Geological Survey of Israel, Current Research, 1982, pp. 28-33.


Halafov A.A., Isaeva M.I., Ismail-Zade T.A., Nasirov A.Ya. Paleomagnetism of Upper Cretaceous volcanogenic-sedimentary deposits of the eastern part of the Lesser Caucasus. Izvestiya of the Academy of Sciences of Azerbaijan, Ser.: Earth Sciences, No. 1, 1986, pp. 100-107 (in Russian). 


Hall J.K., Krasheninnikov V.A., Hirsch F., Benjamini C., Flexer A. Geological framework of the Levant. Vol. II: The Levantine Basin and Israel. Historical Productions-Hall. Jerusalem, Israel, 2005, 826 p.


Heimann A. The development of the Dead Sea Rift and its margins in northern Israel during the Pliocene and Pleistocene. PhD Thesis, Hebrew Univ., Jerusalem, 1990.


Heimann A., Braun D. Quaternary stratigraphy of the Kinarot Basin, Dead Sea Transform, northeastern Israel. Israel Journal of Earth Sciences, Vol. 49, No. 1, 2000, pp. 31-44.


Heimann A., Ron H. Geometric changes of plate boundaries along part of the Northern Dead Sea transform: Geochronological and paleomagnetic evidence. Tectonics, Vol. 12, No. 2, 1993, pp. 477-491.


Heimann A., Steinitz G., Mor D., Shaliv G. The Cover Basalt Formation, its age and its regional and tectonic setting: Implications from K-Ar and 40Ar/39Ar geochronology. Israel Journal of Earth Sciences, Vol. 45, 1996, pp. 55-71.


Hurwitz S., Garfunkel Z., Ben-Gai Y., Reznikov M., Rotstein Y., Gvirtzman H. The tectonic framework of a complex pull-apart basin: seismic reflection observations in the Sea of Galilee, Dead Sea transform. Tectonophysics, Vol. 359, No. 3-4, 2002, pp. 289-306.


Ilani S., Harlavan Y., Tarawneh K., Rabba I., Weinberger R., Ibrahim K., Peltz S., Steinitz G. New K-Ar ages of basalts from the Harrat Ash Shaam volcanic field in Jordan: Implications for the span and duration of the upper mantle upwelling beneath the western Arabian plate. Geology, Vol. 29, No. 2, 2001, pp. 171-174.


Ilani S., Kafri U., Harlavan Y. Campanian volcanism within the Asher-1 borehole. Israel Journal of Earth Sciences, Vol. 54, No. 3, 2005, pp. 179-181.


Irving E. Paleomagnetism of some Carboniferous rocks from New South Wales and its relation to geological events. Jour. of Geophysical Research, Vol. 71, No. 24, 1966, pp. 6025-6051.


Irving E., Runcorn S.K. Analysis of the palaeomagnetism of the Torridonian sandstone series of north-west Scotland. Philosophical Trans. of the Royal Society of London, Series A, Mathematical and Physical Sciences, Vol. 250, No. 974, 1957, pp. 83-99.


Kaminchik J., Segev A., Katzir Y. The Origin of Intraplate alkaline mafic magmatism in continental shelves: lavas and xenoliths from the Upper Cretaceous volcanos of Mt. Carmel (unpublished MSc Thesis). Beer-Sheva University, Israel, 2014.


Karcz J., Sneh A. Sheet 3-I, Haifa. Geological Map of Israel, Scale 1:50,000. Geol. Survey of Israel, Jerusalem, 2011.


Katz Y.I., Eppelbaum L.V. Levantine phase of tectonic-thermal activity in the Eastern Mediterranean. Trans. of the Annual Meeting of Geological Society of America, Sect: Planetary Geology, Vol. 31, No. 7, 1999, p. A119.


Khain V.E. Tectonics of continents and oceans. Scientific World, Moscow, 2001, 584 p. (in Russian).


Khesin B.E., Alexeyev V.V., Eppelbaum L.V. Interpretation of geophysical fields in complicated environments. Kluwer Academic Publishers. Ser.: Modern Approaches in Geophysics, Dordrecht - Boston - London, 1996, 367 pp.


Khramov A.N. Paleomagnetic correlation of sedimentary strata. Australian National University, Canberra, 1960, 218 p.


Khramov A.N., Goncharov G.I., Komissarova R.A., Pisarevsky S.A., Pogarskaya I.A., Rzhevsky Yu.S., Rodionov V.P., Slauzitais I.P. Paleomagnetology. Nedra. Leningrad, 1982, 312 p. (in Russian).


Kissel C., Laj C. Paleomagnetic rotations and continental deformation. NATO ASI Series: mathematical and physical sciences. Kluwer Acad. Publishers. Dordrecht – Boston – London, 1989, 511 p.


Kristjansson L., Jonsson G. Paleomagnetism and magnetic anomalies in Iceland. Journal of Geodynamics, Vol. 43, No. 1, 2007, pp. 30-54.


Kumpan A.S., Sholpo L.E. (Eds.). The use of rock magnetism in geological survey. Nedra. Leningrad, 1986, 224 p.


Laj C., Channell J.E.T. Geomagnetic excursions. In: (Kono M., Ed.), Geomagnetism, Ser.: Treatise on Geophysics, Vol. 5, 2007, pp. 373-416.


Lang B., Mimran Y. An Early Cretaceous volcanic sequence in central Israel and its significance to the absolute date of the
base of the Cretaceous. Journal of Geology, Vol. 93, No. 2, 1985, pp. 179-184.


Lang B., Steinitz G. K-Ar dating of Mesozoic magmatic rocks in Israel: A review. Israel Journal of Earth Sciences, Vol. 38, 1989, pp. 89-103.


Le Pichon X., Kreemer C. The Miocene-to-present kinematic evolution of the Eastern Mediterranean and Middle East and its implications for dynamics. Annual Review of Earth and Planet. Sci., Vol. 38, No. 1, 2010, pp. 323-351.


McDougall I., Saemundssion K., Johannesson H., Watkins N.D., Kristjansson L. Extension of the geomagnetic polarity time scale to 6.5 m.y.: K-Ar dating, geological and paleomagnetic study of a 3,500-m lava succession in western Iceland. Geological Soc. Amer. Bull., Vol. 88, 1977, pp. 1-15.


McKenzie D. Active tectonics of the Mediterranean region. Geophysical Jour. of the Royal Astron. Soc., Vol. 30, No.2, 1972, pp. 109-185.


Mittlefehldt D.W. Petrology of high pressure clinopyroxenite series xenoliths, Mount Carmel, Israel. Contrib. Mineral. Petrol., Vol. 94, No. 2, 1986, pp. 245-252.


Molostovsky E.A. Paleomagnetic method for sedimentary rock mapping. In: Application of Rock Magnetism for Geological Mapping. Nedra. Leningrad, 1986, pp. 158-166 (in Russian).


Molostovsky E.A., Khramov A.N. Magnetostratigraphy and its Importance in Geology. Saratov Univ. Publishing House. Saratov, 1997. 172 p. (in Russian).


Molostovsky E.A., Pechersky D.M., Frolov I.Yu. Magnetostratigraphic timescale of the Phanerozoic and its description using a cumulative distribution function. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, Vol. 43, No. 10, 2007, pp. 811-818.


Mor D. A time-table for the Levant Volcanic Province, according to K-Ar dating in the Golan Heights, Israel. Jour. of African Earth Sciences, Vol. 16, No. 3, 1993, pp. 223-234.


Moreau F., Gibert D., Saracco G., Holschneider M. Identification of sources of potential fields with the continuous wavelet transform – basic theory. Jour. of Geophysical Research, Vol. 104(B3), 1999, pp. 5003-5013.


Muttoni G., Kent D.V., Garzanti E., Brack P., Abrahamsen N., Gaetani M. Early Permian Pangea ‘B’ to Late Permian Pangea ‘A’. Earth and Planetary Science Lett., Vol. 215, 2003, pp. 379-394.


Nur A., Helsey C.F. Palaeomagnetism of Tertiary and Recent lavas of Israel. Earth Planet. Sci. Lett., Vol. 10, 1971, pp. 375-379.   


Nur A., Ron H., Scott O. Mechanics of distributed fault and block rotation. In: (Kissel C., Laj C., eds.), Paleomagnetic Rotations and Continental Deformation. NATO ASI Series: Mathematical and Physical Sciences, Kluwer Acad. Publishers, Dordrecht – Boston – London, 1989, pp. 209-228. 


Opdyke N.D. and Channell J.E.T. Magnetic Stratigraphy. Academic Press. Intern. Geophysical Series, Vol. 64, 1996, 346 p.


Parasnis D.S. Principles of Applied Geophysics. 5th Edition, Chapman and Hall. London, 1997, pp. 104-176.


Picard L. Geology and oil exploration of Israel. Bull. Res. Council Isr., G8, 1959, pp. 1-30.


Picard M.D. Paleomagnetic correlation of units within Chugwater (Triassic) formation, west-central Wyoming. Amer. Assoc. of Petroleum Geologists Bulletin, Vol. 48, 1964, pp. 269-291.


Pitman W.G. III, Larson L.R., Herron E.M. Age of ocean basalts determined from magnetic anomaly lineation. Two maps published by Geol. Society America, Boulder, CO, USA, 1974.


Robertson A.H.F. Mesozoic-Tertiary tectonic evolution of the easternmost Mediterranean area: integration of marine and land evidence. In: (Robertson A.H.F., Eneis K.C., Richter C., Camerlenghi A., eds.), Proceed. 
Ocean Drilling Progr., Scientific Results, Vol. 160, 1998, pp. 723-782.


Roest W.R., Verhoef J., Pilkington M. Magnetic interpretation using the 3-D analytic signal. Geophysics, Vol. 57, No. 1, 1992, pp. 116-125.


Ron H., Freund R., Garfunkel Z., Nur A. Block rotation by strike-slip faulting: structural and paleomagnetic evidence. Jour. of Geophysical Research, Vol. 89, No. B7, 1984, pp. 6256-6270.


Rotstein Y., Ben-Avraham Z. Active Tectonics in the Eastern Mediterranean: The role of oceanic plateaus and accreted terranes. Israel Journal of Earth Sciences, Vol. 35, 1986, pp. 23-39.


Rybakov M., Voznesensky V., Ben-Avraham Z., Lazar M. The Niklas anomaly southwest of Cyprus: new insights from combined gravity and magnetic data. Israel Journal of Earth Sciences, Vol. 57, No. 2, 2008, pp. 125-138.


Said R. (ed.). The Geology of Egypt. Routledge. London, UK, 2017, 734 p.


Sass E., Dekel A., Sneh A. Sheet 5-II, Umm el Fahm. Geological map of Israel, Scale 1:50,000.   Geological Survey of Israel, Jerusalem, 2013.


Segev A. 40Ar/39Ar and K-Ar geochronology of Berriasian-Hauteririan and Cenomanian tectomagmatic events in northern Israel: implications for regional stratigraphy. Cretaceous Research, Vol. 30, No. 3, 2009, pp. 810-828.


Segev A. Synchronous magmatic cycles during the fragmentation of Gondwana: Radiometric ages from the Levant and other provinces. Tectonophysics, Vol. 325, No. 3-4, 2000, pp. 257-277.


Segev A. Zemah-1, a unique deep oil well on the Dead Sea fault zone, northern Israel: A new stratigraphic amendment. Geological Survey of Israel, Report GSI/21/2017, Jerusalem, 2017, pp. 1-27.


Segev A., Lang B. 40Ar/39Ar dating of Valanginian top Tayasir volcanics in the Mount Hermon area, northern Israel. Israel Geological Survey, Current Research, Vol. 13, 2002, pp. 100-104.


Segev A., Sass E. The geology of the Carmel region, Albian-Turonian volcano-sedimentary cycles on the northwestern edge of the Arabian platform. Report number GSI/7/2009 of the Israel Geological Soc., Jerusalem, 2009, pp. 1-77.


Segev A., Sass E., Ron H., Lang B., Kolodny Y., McWilliams M. Stratigraphic, geochronologic, and paleomagnetic constraints on Late Cretaceous volcanism in northern Israel. Israel Journal of Earth Sciences, Vol. 51, No. 3-4, 2002, pp. 297-309.


Shaliv G. Stages in the tectonics and volcanic history of the Neogene basin in the Lower Galilee and the valleys. PhD Thesis, Hebrew Univ. Jerusalem, 1991.


Shreyder A.A. Chronology of linear marine magnetic anomalies. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 9, No. 4, 1993, pp. 305-319.


Sneh A. Sheet 3-II, Shefar'Am. Geological Map of Israel, Scale 1: 50,000. Geol. Survey of Israel, Jerusalem, 2013.


Sneh A. Sheet 3-IV, Nazerat. Geological Map of Israel, Scale 1:50,000. Geol. Survey of Israel, Jerusalem, 2018.


Sneh A., Bartov Y., Rozensaft M. Geological Map of Israel, Scale 1:200,000. Geol. Survey of Israel, Min. of Nation. Infrastructure, Jerusalem, 1998.


Sneh A., Sass E., Bein A., Arad A., Rosensaft M. Sheet 5-I, Hadera. Geological Map of Israel, Scale 1:50,000. Geol. Survey of Israel, Jerusalem, 2014. 


Stampfli G.M., Hochard C., Vérard C., Wilhem C., von Raumer J. The formation of Pangea. Tectonophysics, Vol. 593, 2013, pp. 1-19.


Stern R.J., Johnson P. Continental lithosphere of the Arabian Plate: A geologic, petrologic, and geophysical synthesis. Earth-Science Reviews, Vol. 101, No. 1, 2010, pp. 29-67.


Tauxe L. Paleomagnetic principles and practice. Kluwer Acad. Publishers. N.Y. – Boston – Dordrecht, 2003, 312 p.


Tominaga M., Sager W.W., Tivey M.A., Lee S.-M. Deep-tow magnetic anomaly study of the Pacific Jurassic Quiet Zone and implications for the geomagnetic polarity reversal timescale and geomagnetic field behavior. Jour. of Geophysical Research, Vol. 113, B07110, 2008, pp. 1-20.


Vallée M.A., Keating P., Smith R.S., St-Hilaire C. Estimating depth and model type using the continuous wavelet transform of magnetic data. Geophysics, Vol. 69, No. 1, 2004, pp. 191-199.


Vine F.J., Matthews D.H. Magnetic anomalies over ocean ridges. Nature, Vol. 199, 1963, pp. 947-949.


Vine F.J., Wilson J.T. Magnetic anomalies over a young oceanic ridge off Vancouver Island. Science, Vol. 150, No. 3695, 1965, p. 485-489.

 

DOI: 10.33677/ggianas20220200079