Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank

Xüsusi müqavimət əsasında Cənubi Kalimantanın Tanax Bumbu dairəsinin andezit süxurlarının identifikasiyası və təsnifatı

Vaxyono S.K., Sireqar S.S., Putri R.A. Sari N., Vianto T., Nasrullox A.V.

Daha ətraflı arrow_more

Xəzər regionu qravitasiya sahəsinin Buqe reduksiyasinin və peyk qravitasiya məlumatlarinin transformasiyalari ilə inteqrasiyasi: giriş

Qədirov F.Ə.1,2, Klokoçnik Ya.3, Eppelbaum L.V.4,5, Kosteleski Ya.6,7, Bezdek A.3

Daha ətraflı arrow_more

Yevlax-Ağcabədi hövzəsinin kristal təməlinin qravitasiya təsirinin rəqəmsal qiymətləndirilməsi (Orta Kür çökəkliyi, Azərbaycan)

İskəndərov E.H.

Daha ətraflı arrow_more

Maykop (gec oliqosen-erkən miosen) palinoflorasi və onun Azərbaycanin stratiqrafiyasi və paleocoğrafiyasinda əhəmiyyəti

Bayramova Ş.Ş.1, Tağıyeva Y.N.2

Daha ətraflı arrow_more

Deformasiya olunan neft yataqlarında termohidrodinamik proseslərin ədədi modelləşdirilməsi

Calalov G.I.1, Rəsulov M.Ə.1, Мirzəyeva D.R.2

Daha ətraflı arrow_more

Lökbatan palçiq vulkaninin elektrotomoqrafiyasi: daxili quruluş və formalaşma mexanizmi

Salamov A.M., Məmmədov V.A., Rəşidov T.M., Zamanova A.G., Qasımov E.E.

Daha ətraflı arrow_more

Kollektorlarin neft doyumluluğunun elektrik karotaji üsulu ilə proqnoz edilməsi

Kərimova  K.Ə.

Daha ətraflı arrow_more

Maqmanın təkamülünün və regionun tektonik quruluşunun öyrənilməsində Gədəbəy intruziv kompleksinin geokimyəvi xüsusiyyətləri (Kiçik Qafqaz, Azərbaycan ərazisi)

Abbasov K.F.

Daha ətraflı arrow_more

Qara dəniz – Xəzər regionunda karbohidrogen tələlərin və yataqların formalaşma şəraitlərinin və paylanmasının qiymətləndirilməsi

Kərimov V. Y.1,2, Senin B.V.3, Serikova U.S.2, Mustayev R.N.2, Romanov P.A.2

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanda mağaraların tədqiqi və onların speleoturizm potensialı

İmrani Z.T., Zeynalova K.Z., Hidayətli G.Ə.

Daha ətraflı arrow_more