Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank

Qeyri-bircins mühitin tektonik maqnit-paleomaqnit xəritələnməsi: onun Şərqi Aralıq dənizi (Şimali İsrail) ərazisi üçün əhəmiyyəti

Lev Eppelbaum1,2, Yuriy Kats2

Daha ətraflı arrow_more

Peyk təsvirlərinin mütərəqqi işlənmə üsullarının tətbiqi ilə bitki örtüyü və torpaqdan istifadədə baş vermiş dəyişiklərin aşkarlaması və xəritələşdirilməsi (Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonun timsalında)

Rəsuli A.A.1, Səfərov S.H.2, Əsgərova M.M.3, Səfərov E.S.2, Milani M.4

Daha ətraflı arrow_more

Dərinliyə gömülmüş neftdoymlu kollektorların məsaməliliyinin dayanıqlığı

Həsənov Ə.B.1, İsfəndiyarov O.A.2, Mehrəliyeva2 N.Q., Abbasov3 T.S.

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanda radon qazının insan orqanizminə təsiri və onun neqativ təsirinin azaldılması imkanları

Əliyev Ç.S., Mahmudova F.F.

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanda Maykop çöküntülərinin katagenetik yetkinlik modellərinin müqayisəli təhlili

Əsgərov İ.N.

Daha ətraflı arrow_more

Evlax-Agcabədi qırışiğının geoelektrik qeyri-bircinsliliyinin təhlili

Seyidov V.M., Əlibəyova Y.T.

Daha ətraflı arrow_more

Şərgi Abşeron yarımadasının ərazisində qeyri-antiklinal tələlərinin tətbiq olunan rəqəmsal geofiziki üsullarının nəticələrinə əsasən təsnifatı

Aslanov B.S., Hüseynova M.A.

Daha ətraflı arrow_more

Skin-faktor və psevdo-skin-faktorun qaz quyusunun məhsuldarlığına təsiri

Dadaş-zadə M.Ə., Əliyev İ.N.

Daha ətraflı arrow_more

Tülallar qızıl yatağının perspektivliliyi və onun yaxın cınahlarında potensial minerallaşma zonalarına dair qısa icmal

Quliyev E.E.1, İsayev E.N.2

Daha ətraflı arrow_more