Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA

Cənubi Xəzər hövzəsi şərq bortunun (qərbi Türkmənistan) yataqlarinda neftin izotop-geokimyəvi xüsusiyyətləri

Hüseynov D.A., Feyzullayev Ə.Ə.

Daha ətraflı arrow_more

Kiçik Qafqazin Daşkəsən filiz rayonunda maqmagenerasiya və filizəmələgəlmənin dərinlik göstəricisi olan aksessor minerallar

İsmayıl-zadə A.C., Кəngərli Т.N., Əhmədov Ə.М., Əmirov А.S.

Daha ətraflı arrow_more

Cənubi Qafqazin filiz yataqlarinin quyu potensiali üzrə məlumatlarin təkmilləşdirilmiş analizi

Eppelbaum L.V.

Daha ətraflı arrow_more

Dağkəsəmən qizilli filiz yataği filizlərinin maddi tərkibi və texnoloji xüsusiyyətləri (kiçik Qafqaz)

Əhmədov Ə.Z., Kitaçayev Ş.M., Şibayeva А.А., Əhmədov Ə.М., Əliyeva Т.М.

Daha ətraflı arrow_more

Xəzər dənizi zəlzələlərdən əmələ gələn Azərbaycanin palçiq vulkanlari təzahürünün dinamik trigger effekti

Babayev Q., Qədirov F., Tibaldi A., Bonali F., Əliyev Y.

Daha ətraflı arrow_more

Neft tutumlu kollektorlarin мəсамəli strukturunun fraktalliği və qranulometrik tərkibinin stoxastik paylanmasi xarakteri

Qurbanov V.Ş., Həsənov A.B., Abbasova G.G.

Daha ətraflı arrow_more

Mingəçevir su hövzəsinin geodinamik riskinin qiymətləndirilməsi

İslamova Ş.K., Kazımova S.E., İsmayılova S.S.

Daha ətraflı arrow_more

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

Deformasiya zolaqli laylarda neft əmsalinin qiymətləndirilməsi üçün maye axinin simulyasiyasi və onun Yasamal dərəsinin deformasiya zolaqlarinin topologiyasindan asliliğinin öyrənilməsi

Alxaslı Ş.B.

Daha ətraflı arrow_more

COĞRAFİYA

Azərbaycan Respublikasinin arid subtropiklərinin aqroiqlim rayonlaşmasi və onun aqroiqtisadi səmərəliliyi

Həsənov R.Ş., Quliyev A.A.

Daha ətraflı arrow_more

Kiş çayinin Damarçin qolu hövzəsinin ekoloji vəziyyəti və sel təhlükəsi

Q.M.Ağabalayev, Y.R.Rəhimov

Daha ətraflı arrow_more