Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA

Cənubi Xəzər hövzəsinin qərb bortunun miosen çöküntülərinin petroqrafik və həcmi-filtrasiya xüsusiyyətləri

Əliyeva E., Mustafayev K.

Daha ətraflı arrow_more

Xəzər regionunda çöküntü hövzələrinin formalişmasinin və yerləşməsinin litoloji və paleocoğrafi şəraiti

Senin B.V., Kərimov V.Y., Mustayev R.N., Əliyeva S.A.

Daha ətraflı arrow_more

Neft-ana süxurlarinin xüsusiyyətləri və karbohidrogenlərin generasiyasi, Baki arxipelaqi, Cənubi Xəzər hövzəsi, Azərbaycan

Cavadova A.S.

Daha ətraflı arrow_more

Taliş regionunun (Azərbaycan) yaşayiş və qeyri-yaşayiş yerlərində radon qazinin konsentrasiyasinin qiymətləndirilməsi

Feyzullayev Ə.Ə., Əliyev Ç.S., Bağırlı R.C., Mahmudova F.F.

Daha ətraflı arrow_more

Maqnit və qravitasiya məlumatlarindan istifadə etməklə Qərbi Anadolunun Baldan regionunun struktur interpretasiyasi

Altınoğlu F.F.

Daha ətraflı arrow_more

Böyük Qafqazin cənub-şərq qurtaracağinin maykop seriyasinin mikropaleontoloji tədgiqatlari (Azərbaycan)

Bayramova Ş.Ş., Tağıyeva Y.N., Babazadə A.D.

Daha ətraflı arrow_more

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

Qaz-kondensat qatişiğinin süzülməsi şəraitində xalis çatli layin hidrotermodinamiki modelinin dəqiqləşdirilməsi

Calalov Q.İ., Mirzəyeva D.R.

Daha ətraflı arrow_more

Nanohissəciklərin strukturunun neftveriminin artirilmasinda tətbiq olunan Pikerinq emulsiyasinin effektivliyinə təsiri

Süleymanov B.A., Vəliyev E.F., Əliyev Ə.A.

Daha ətraflı arrow_more

COĞRAFİYA

İldirim sayğaclarindan alinmiş məlumatlar əsasinda Azərbaycan Respublikasi ərazisində ildirimlarin vizuallaşdirilmasi

Məmmədov R.V., Rasuli A.A., Səfərov S., Səfərov E.

Daha ətraflı arrow_more