№ 4, 2016

Cənub-şərqi Qafqazın Mərkəzi Qobustan-Qərbi Abşeron vilayətində paleogen çöküntülərinin stratiqrafik bölgü məsələsinə dair

H.Ə.Allahverdiyeva

Azərbaycan MEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143 Bakı, H.Cavid prospekti, 119, E-mail: hallahverdiyeva63@mail.com

Məqalə Mərkəzi Qobustan – Qərbi Abşeron vilayətində paleogen çöküntülərinin plankton foraminifer­lərinin yeni zonal bölgüsünə həsr edilmişdir. Kəsilişlər üzrə mikrofaunanın paylanmasını izləməklə, alınan nəticələr vilayətdə paleogen çöküntülərinin əvvəlkilərdən fərqli olaraq 16 zonadan ibarət zonal sxemini tərtib etməyə imkan vermişdir. Zonal sxem Şimali Qafqaz paleogen çöküntülərinin eyniadlı sxemi ilə müqayisə edilmişdir.

Məqaləni yüklə

JURNAL ARXİVİ