№ 2, 2017

İşıq zolaqlarının xarakteristikalarına görə dəyişkən dəniz səthinin ani formasının aproksimasiyası haqqında

R.H.Qardaşov

Azərbaycan MEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1143, Bakı, H.Cavid prosp., 115

Dəniz səth dalğalarının spektrini məsafədən təyin edən ri­yazi metod işlənilmişdir. Metod dəniz səthində Günəş parıltı­larının təsirindən əldə edilən parametrləri özündə ehtiva edir. Konkret bir misal ilə metodun korrekt olduğu göstərilmişdir.

JURNAL ARXİVİ