№ 1, 2017

Azərbaycanın günəş radiasiyasının riyazi modeli

R.H.Qardaşov¹, T.H.Qardaşova², X.T.Hüseynova¹, T.R.Məmmədov³, G.S.Məmmədova¹

1 – Azərbaycan MEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1143, Bakı, H.Cavid prosp., 115

2 – Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, AZ1073 Bakı, A. Sultanova küç., 5

3 – Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)

Azərbaycan ərazisində Yer səthinə düşən cəm günəş radia­si­yası və onun komponentlərini yüksək zaman və məkan ayırd­etməsi ilə hesablayan model işlənilmişdir. Günəş radiasiyasına təsir edən əsas faktorlar, həm deterministik (Günəşin zenit və azimutu, ərazinin relyefi), həm də təsadüfi (atmosferin tutqun­luğu, buludluluq), nəzərə alınmışdır. Modelin doğruluğu ölçmə­lər ilə yoxlanmış və təsdiqlənmişdir. Model Günəş elektrik stansiyaları üçün optimal yerin seçimində, xüsusilə relyefin kölgə yaratdığı dağlıq bölgələrdə, tətbiq edilə bilər.

JURNAL ARXİVİ