№ 1, 2018

Viləşçay hövzəsinin müasir landşaftları və onların diferensiasiyasına təsir edən əsas amillər

E.Ş.Məmmədbəyov, İ.F.Quliyeva

Azərbaycan MEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1143, Bakı, H.Cavid prosp., 115

Məqalə Viləşçay hövzəsinin müasir landşaftları və onların diferensiasiyasına təsir edən əsas amillərin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Viləşçay hövzəsinin müasir landşaftlarının formalaşması və diferensiasiya xüsu­siyyətlərinə müxtəlif landşafəmələgətirən amillərin təsiri müəyyənləşdirilmişdir. Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində ərazi üçün ilk dəfə olaraq 1:100 000 miqyaslı “Viləşçay hövzəsinin müasir landşaftları” xəritəsi tərtib olunmuşdur.

Məqaləni yüklə

JURNAL ARXİVİ