№ 1, 2018

Azərbaycanda ağciyər xəstələrinin və radonun miqdarinin səviyyəsinin müqayisəli təhlili

Mahmudova F.F.

Azərbaycan MEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143 Bakı, H.Cavid prospekti, 119

Beynəlxalq Radiasiyadan Müdafiə Təşkilatının məlumat­larına əsasən, əhalinin təbii mənbələrdən şüalanma dozasının 40-75%-i radon və onun parçalanma məhsullarının payına düşür. 1987-ci ildən etibarən radon və onun parçalanma məh­sulları insan üçün kanserogen elementlər qrupuna aid edilmiş­dir. Azərbaycanda yaşa­yış məntəqələrində radon konsentra­siya­sının müəyyən edilməsinə həsr olunmuş irimiqyaslı tədqiqatlar 2010-2011-ci illərdə həyata keçirilmişdir. 2014-cü ildən baş­layaraq bu tədqiqatlar Dövlət Proqramı (2014-2018) çərçivə­sində davam etdirilmişdir. Məqalədə Azərbaycanda əhalinin ağciyər xərçəngi ilə xəstələnmə göstəricisi və radon konsentra­siyaları arasında aparılmış korrelyasion analizin xarakterik nəticələri təqdim olunmuşdur. 2012-2015-ci illər üçün müəyyən edilmiş korrelyasion əmsallar 0,5-0.8 intervalında dəyişir ki, bu da yuxarıda adı çəkilən göstəricilər arasında əlaqənin möv­cud­luğunu təsdiq edir.

 

ƏDABİYYAT

Alieyv Ch.S., Feyzullayev A.A., Baghirli R.J., Makhmudova F.F. Regularities of radon distribution on the territory of Azerbaijan and controlling factors. Geophysics, Moscow, №1, 2017, pp. 72-73 (in Russian).

Darby, S., Hill, D., Doll, R. Radon: A likely carcinogen at all exposures. Annals of Oncology, №12 (10), 2001, 27 p.

WHO. Radon and health, Media Centre. Fact sheet № 291, 2016. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/radon-and-health

WHO. Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective. Geneva: World Health Organization, 2009, 95 p.

 

Məqaləni yüklə

doi:10.33677/ggianas20180100011

JURNAL ARXİVİ