№ 2, 2021

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKASI

COĞRAFİYA

İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR

JURNAL ARXİVİ

Crossref Member Badge Crossref logo